Přejít k obsahu

PODMÍNKY MODIFIKACE  STUDIJNÍHO PLÁNU

Tento dokument popisuje podmínky zajišťování studia osob se specifickými potřebami (osoby sp) na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU). ZČU garantuje poskytování služeb uspokojujících specifické potřeby studentů s ohledem na jejich postižení a minimální technické a technologické zázemí a jeho přístupnost. Tento dokument vyjadřuje zodpovědnost ZČU poskytnout osobám sp takové služby, které mají za cíl maximální kompenzaci důsledků jejich znevýhodnění, jež se projevují v souvislosti se studiem a jež umožňují plnohodnotný rozvoj jejich osobnosti, talentu, tvůrčích, intelektových a tělesných schopností.

Modifikace studijního plánu je přípustná pouze na úrovni formální (tj. technické a organizační) stránky studia. Cílem práce se studenty se specifickými potřebami je nastavení podmínek, aby bylo pro studenty možné absolvovat vysokoškolské studium v plném rozsahu a jednotné úrovni.

Pro zajištění minimálního standardu služeb pro osoby se sp garantuje ZČU poskytování následujících služeb:

 • minimální technické a technologické zázemí a jeho přístupnost (tj. bezbariérovost prostor, případně taková technická opatření, která umožní bariéry překonávat, vybavení prostor speciálními informační technologiemi, dostatečné technologické vybavení apod.)
 • personální a organizační zajištění služeb s cílem uspokojení specifických potřeb osob se sp, zajištění systému poskytování kvalitních informací osobám se speciálními vzdělávacími potřebami, zajištění kvalitní interní komunikace, podporu ve zvyšování informovanosti akademických a administrativních pracovníků v problematice studia těchto osob
 • poskytování studijní asistence
 • jasnou definici dodržování pravidel a organizačních opatření

POZNÁMKA:

Veškeré úpravy jsou prováděny individuálně na základě žádosti  studenta. Podkladem pro modifikaci je vždy doložený doklad o aktuálním zdravotním stavu studenta a zpráva o výsledcích odborného vyšetření.

Veškeré úpravy jsou prováděny na základě písemné žádosti  studenta, která je podána prostřednictvím Informačního a poradenského centra ZČU. Žádost musí být podána prostřednictvím portálu RoPoV s dostatečným časovým předstihem před začátkem daného semestru  tak, aby pracoviště bylo schopno modifikaci zajistit po technické i personální stránce (doporučujeme min. 2týdenní časovou rezervu před začátkem daného semestru; v kratším termínu není ZČU schopna garantovat zajištění všech úprav v požadovaném rozsahu a kvalitě). Žádost může být výjimečně podána i v průběhu semestru, avšak vždy bezprostředně poté, kdy nastaly skutečnosti opravňující studenta k jejímu podání.

odkaz na úvodní stranu - logo ROPOV

Úprava podmínek studia:

Děkan fakulty může rozhodnout na základě písemné žádosti studenta se sp o úpravě podmínek studia. Úprava podmínek studia může upravovat celé studium nebo jen určitý časový úsek, jeden předmět nebo více předmětu. Průběh a podmínky úpravy podmínek studia se řídí Studijním a zkušebním řádem ZČU (viz čl. 32). 

V termínu max. do 30 dnů po provedení zápisu do daného ak. roku (resp. semestru), kontaktuje student Centrum nebo kontaktní osobu. Student podá písemnou žádost, kterou doloží aktuální lékařskou zprávu nebo vyjádření relevantního odborného pracoviště. Ve výjimečných případech může student  kontaktovat Centrum nebo fakultu i v průběhu ak. roku, v písemné žádosti musí zdůvodnit a doložit, proč o úpravu podmínek studia žádá mimo stanovený termín.

Samotná úprava podmínek studia může spočívat např. v:

 

 • obecné úpravy:
  1. zajištění výuky v prostorách, které jsou bezbariérové
  2. zajištění výuky v prostorách, které vyhovují přizpůsobením interiéru a mobiliáře (individuální osvětlení, omezení rušivých zvuků, mobilní stoly pro vozíčkáře, stoly s nastavitelným sklonem a výškou pracovní desky atd.)
  3. zajištění výuky v prostorách, které jsou vybaveny pro provoz technických prostředků
  4. navýšení časové dotace na přípravu i samotnou zkoušku
  5. zajištění přístupu asistenta, asistenčního psa, tlumočníka apod.
  6. možnost využití dalších kompenzačních pomůcek
  7. možnost zkoušení v samostatné učebně, odděleně od ostatních studentů
 • speciální úpravy pro studenty se zrakovým postižením
  1. zajištění možnosti pořizování zvukového záznamu výuky výhradně pro potřebu studenta
  2. zajištění studijních materiálů od vyučujícího v elektronické formě výhradně pro potřebu studenta
  3. zajištění digitalizovaných studijních materiálů výhradně pro potřebu studenta
 • osoby se sluchovým postižením
  1. zajištění studijních materiálů vyučujícího v elektronické formě výhradně pro potřebu studenta
  2. zajištění digitalizovaných studijních materiálů výhradně pro potřebu studenta
  3. obsahové úpravy zkoušky - student nekoná poslechová cvičení z cizího jazyka / student koná poslechová cvičení z cizího jazyka individuálním způsobem (text předčítá vyučující s možností odezírání, rozdělení dlouhého předčítání pauzami, možnost průběžného zápisu poznámek, zkouška probíhá v klidném prostředí)
 • osoby s pohybovým postižením
  1. zajištění studijních materiálů vyučujícího v elektronické formě výhradně pro potřebu studenta
  2. zajištění digitalizovaných studijních materiálů výhradně pro potřebu studenta
 • osoby se specifickými poruchami učení
  1. diagnostika specifických poruch učení
  2. tolerance gramatických chyb v písemném projevu
  3. nahrazení povinného absolvování anglického jazyka jiným jazykem, který student dříve studoval na SŠ
  4. vynechání náslechových cvičení při studiu cizích jazyků
 • osoby s psychologickými a psychiatrickými poruchami
  1. navýšení časové dotace na přípravu i samotnou zkoušku (navýšení časového limitu v rozmezí 25 - 100 % standardního času)
  2. akceptace individuálních přestávek v domluvené délce
  3. zajištění výuky v prostorách, které vyhovují svým přizpůsobením (klidné prostředí, tlumené světlo apod.)
  4. zajištění přístupu asistenta
  5. tolerance častějších změn v zapisování se na zkoušky
  6. akceptace návrhu na upravenou formu výuky
 • osoby s chronickým somatickým onemocněním nebo oslabením
  1. navýšení časové dotace na přípravu i samotnou zkoušku (navýšení časového limitu v rozmezí 25 - 100 % standardního času)
  2. zajištění výuky v prostorách, které vyhovují svým přizpůsobením a vybavením interiéru (klidné prostředí, tlumené světlo apod.)
  3. zajištění výuky v bezbariérových prostorách
  4. zajištění přístupu asistenta
  5. tolerance častějších změn v zapisování se na zkoušky
  6. akceptace návrhu na upravenou formu výuky

 

Centrum může zajistit hladký průběh zkoušky ve svých prostorách, kde disponuje potřebným technickým vybavením (IPC, Univerzitní 20 - UI213).

 

Pravidla využití počítače jako kompenzační pomůcky při výuce a zkoušení:

Počítač jako kompenzační pomůcka může být použit vždy jen způsobem obvyklým - tzn. že počítač nesmí být zneužit k podvodnému jednání - např. nesmí být použit software na kontrolu pravopisu, matematický software, počítač s přístupem na internet a další komunikační prostředky a dalším uloženým datům (pokud není v zadání zkoušky určeno jinak). Prokáže-li zkoušející porušení pravidel, může jednání studenta vést k předčasnému ukončení zkoušky.

Student má právo 30 min. před začátkem zkoušky počítač zapojit, provést instalace, odzkoušet funkčnost zařízení atd. Před přijímací zkouškou a následně kdykoliv v průběhu semestru má student možnost na základě žádosti svůj počítač v "univerzitní prostředí" vyzkoušet. Pokud v průběhu zkoušky dojde k technickému problému se zařízením, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit zkoušejícímu. Doba opravy se nezapočítává do doby zkoušky. V případě vážné poruchy je možné dohodnout se zkoušejícím jiný (náhradní) termín zkoušky.

Pracuje-li student s hlasovým výstupem, musí vždy používat propojení prostřednictvím sluchátek.

Je-li výstupem zkoušky tištěný dokument, může být tento u zrakově postižených proveden v Braillově písmu (pokud je počítač propojen s braillskou tiskárnou) nebo ve formě černotisku. Student je vždy povinen výstup překontrolovat a odsouhlasit ústně se zkoušejícím jeho odevzdání.

Pravidla využití asistenční služby:

Student může požádat o přidělení asistenta (nebo kombinaci více asistenčních služeb) při konání zkoušky. Cílem asistenční pomoci je minimalizace vnějších překážek a důsledků daného postižení při konání zkoušky.

Studijní asistent může být přiznán  studentovi, který není schopen absolvovat zkoušku (nebo její část) samostatně.

Asistentem je v těchto případech jednorázově pověřená osoba (vyškolený pracovník Informačního a poradenského centra ZČU). Jedná se vždy o nezávislou pomoc s přípravou a průběhem zkoušky, nejde o pomoc s řešením zadaných úkolů či komentář k odpovědím  studenta.

Konkrétní příklady pomoci:

 • prostorová orientace (především u uchazečů, kteří přicházejí do nového prostředí)
 • příprava na samotnou zkoušku (příprava pomůcek, obsluha kompenzačních pomůcek, zápis)
 • průběh samotné zkoušky (pomoc se zápise odpovědí, čtení textu)

Technický asistent může být přiznán  studentovi, který požádá o zajištění kompenzačních pomůcek ze strany ZČU.

Tlumočník z a do znakového jazyka je jednorázově / dlouhodobě pověřená osoba (osoba s tlumočnickým vzděláním). Tlumočník může být přiznán studentovi sluchově postiženému. Před samotnou zkouškou je třeba provést s dostatečným časovým předstihem seznámení tlumočníka a  studenta, aby byla zajištěna plná funkčnost tlumočení (toto je stvrzeno písemnou formou dohody o provedení tlumočnické služby).

Studentovi může být přiznána účast vodicího a asistenčního psa. Student je povinen ke zkoušce doložit doklad o posledním provedeném povinném očkování. V průběhu zkoušky leží pes vedle studenta (nebo v jeho těsné blízkosti). V případě konání časově dlouhé zkoušky je třeba zajistit možnost jeho vyvenčení a uspokojení dalších potřeb (tj. zajistit individuální přestávku nebo asistenci další osoby, která se o psa postará).

Patička