Přejít k obsahu

Studium studentů se specifickými potřebami na Západočeské univerzitě v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni = bezbariérová univerzita.

Budovy Západočeské univerzity v Plzni, ve kterých probíhá výuka, mají bezbariérové vstupy, v rámci investiční výstavby byly od konce 90. let minulého století postupně vybaveny nájezdy, "schodolezy", výtahy, apod. Ve všech budovách jsou v provozu bezbariérová sociální zařízení.

Pro ubytování tělesně postižených studentů jsou k dispozici pokoje s bezbariérovým přístupem a upraveným sociálním zařízením na kolejích Klatovská. Handicapovaní studenti mají možnost získat ubytovací místo přednostně (i při menší dojezdové vzdálenosti).

Všechny budovy kolejí jsou vybaveny WiFi připojením.

Zcela bezbariérově je upravena menza v kampusu Borská pole (vchod, vybavení, sociální zázemí apod.), přístupná je i druhá menza v budově Kollárova.

Západočeská univerzita v Plzni = rovné podmínky pro všechny studenty.

Centrum poradenských a podpůrných služeb v Informačním a poradenském centru ZČU zajišťuje osobní, sociální, právní a studijní poradenství pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami.

Poradenské služby jsou doplněny organizací asistenční pomocí - pro studenta se speciálními vzdělávacími potřebami může být zajištěna doprovodná nebo studijní asistence, a možností výpůjčky kompenzační pomůcky na dobu studia (např. zesilovací souprava pro sluchově postižené nebo televizní lupa pro zrakově postižené).

Katedra tělesné výchovy Strojní fakulty nabízí každoročně akreditovaný předmět "Zdravotní tělesná výchova" (2 hod./týdně), do kterého jsou studenti zařazováni na základě doporučení lékaře. Výuka je zaměřena na cílevědomé ovlivňování zdravotně oslabeného organismu a to z hlediska preventivního, kompenzačního a regeneračního.

Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mohou především v rámci studentského pobytu programu Erasmus o speciální grant Národní agentury evropských vzdělávacích programů. Stáž v zahraničí lze realizovat také v rámci dalších programů - např. stipendií Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, CEEPUS, OSF apod.

Cílem práce se studenty se specifickými potřebami je kompenzace negativních důsledků plynoucích z jejich postižení a vyrovnávání příležitostí Jde o vytváření takových podmínek, které pomohou se seberealizací ve všech oblastech jejich života.

Jedná se např. o:

 • podmínky přijímacího řízení (zajištění asistenční služby, nabídka individuální přijímací zkoušky apod.),
 • podmínky vlastního studia (možnost využití e-learningových forem studia některých předmětů, individuální zkoušení, nabídka mimořádných konzultačních hodin, individuální předzápis předmětu apod.),
 • rozvoj služeb souvisejících se studiem (individuální nabídky knihovnických služeb apod.)

Pro lepší orientaci znevýhodněných osob v budovách Západočeské univerzity v Plzni můžete navštívit naši bezbariérovou mapu ZČU


Minimální standardy podpory poskytované uchazečům o studium a studentům se specifickými potřebami (sp) na Západočeské univerzitě v Plzni - Metodika

1.    Cíle

Tento dokument popisuje podmínky zajišťování studia osob se specifickými potřebami (osoby sp) na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU). ZČU garantuje poskytování služeb uspokojujících specifické potřeby studentů s ohledem na jejich postižení a minimální technické a technologické zázemí a jeho přístupnost. Tento dokument vyjadřuje zodpovědnost ZČU poskytnout osobám sp takové služby, které mají za cíl maximální kompenzaci důsledků jejich znevýhodnění, jež se projevují v souvislosti se studiem a jež umožňují plnohodnotný rozvoj jejich osobnosti, talentu, tvůrčích, intelektových a tělesných schopností.

Modifikace přijímacího řízení a samotného studijního plánu je přípustná pouze na úrovni formální (tj. technické a organizační) stránky studia. Cílem práce se studenty se specifickými potřebami je nastavení podmínek, aby bylo pro studenty možné absolvovat vysokoškolské studium v plném rozsahu a jednotné úrovni.

Typologie postižení osob se specifickými potřebami:

 • osoba s pohybovým postižením
 • osoba s postižením zraku
 • osoba s postižením sluchu
 • osoba se specifickou poruchou učení
 • osoba s poruchou autistického spektra
 • osoba s jinými obtížemi - osoba s psychickou poruchou či onemocněním (vč. neautistických neurovývojových poruch, tj. narušení jazykových, řečových a jiných komunikačních schopností) nebo chronické somatické onemocnění

2.    Uchazeč o studium a student se specifickými potřebami

Studentem či uchazečem o studium se sp  se rozumí takový uchazeč o studium nebo student, který vzhledem k vrozené nebo získané povaze svého zdravotního stavu vyžaduje úpravu přijímacího řízení, studijních podmínek, odstranění fyzických překážek, popř. jiné zvláštní úpravy prostor univerzity za účelem úspěšného průběhu studia.

Uchazeč o studium se sp je zařazen do systému podpory na základě vlastní žádosti, kterou přikládá k přihlášce ke studiu a při registraci jako klient Centra. Zpravidla k žádosti předkládá aktuální lékařské potvrzení o svém zdravotním stavu či jiné vyjádření kompetentního odborného pracoviště:

 • doklad o zdravotním postižení ve smyslu par. 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu par. 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • průkaz mimořádných výhod libovolného stupně ve smyslu par. 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
 • doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě obecně dohodnutých výsledků v obecně dohodnutých psychometrických testech, který byl vydán odborným pracovištěm max. před 2 lety ode dne konání přijímací zkoušky
 • lékařskou zprávu o výsledcích odborného lékařského vyšetření v případě osob s psychologickými a psychiatrickými poruchami či osob s chronickým somatickým onemocněním nebo oslabením, které se nemohou prokázat doklady uvedenými výše vydanou odborným pracovištěm před méně než 60 dny před konáním přijímací zkoušky

Student je povinen v žádosti uvést pravdivé údaje. Za správnost a úplnost údajů odpovídá student.

Součástí zařazení uchazeče / studenta do systému péče o studenty se specifickými potřebami je také vyhotovení posudku funkční diagnosti, jejíž účelem je identifikace a konkretizace potřeb osoby a následné navržení vhodných opatření vedoucích ke kompenzaci. Diagnostiku provádí pověřený pracovník Informačního a poradenského centra ZČU. Funkční diagnostika probíhá formou osobní konzultace. Termín a místo konání diagnostiky s uchazeč / student domlouvá individuálně elektronicky. Posudek a doporučení jsou vyhotoveny ve 3 kopiích, jedna je předána proti podpisu žadateli, jedna je doručena studijnímu oddělení fakulty, na kterou uchazeč podal přihlášku nebo na které je student zapsán do studia. Jedna kopie zůstátvá v osobní složce v Informačním a poradenském centru.

Doložené dokumenty jsou platné po celou dobu studia (toto platí i pro studium navazujícího magisterského studia v případě, že byly doloženy v průběhu bakalářského studia, nebo v případě opětovného zápisu do studia). Student je povinen oznámit změnu skutečností rozhodných pro zařazení do systému podpory Centru písemně nejpozději do třiceti dnů poté, kdy taková skutečnost nastala.

3.    Student se specifickými potřebami, způsoby naplňování podmínek pro zabezpečení studia osob se specifickými potřebami

Pro zajištění minimálního standardu služeb pro osoby sp garantuje ZČU poskytování následujících služeb:

 • minimální technické a technologické zázemí a jeho přístupnost (tj. bezbariérovost prostor, případně taková technická opatření, která umožní bariéry překonávat, vybavení prostor speciálními informačními technologiemi, dostatečné technologické vybavení apod.)
 • personální a organizační zajištění služeb s cílem uspokojení specifických potřeb osob sp, zajištění systému poskytování kvalitních informací osobám sp, zajištění kvalitní interní komunikace, podporu ve zvyšování informovanosti akademických a administrativních pracovníků v problematice studia osob sp
 • poskytování studijní asistence
 • jasnou definici dodržování pravidel a organizačních opatření

4.    Institucionální zajištění

Kontaktním pracovištěm je Centrum poradenských a podpůrných služeb (Centrum), které má celouniverzitní působnost a je organizačně začleněno do Informačního a poradenského centra ZČU (IPC). 

Uchazeč o studium či student se sp je zařazen do systému podpory na základě vlastní žádosti, kterou přikládá k přihlášce ke studiu nebo v průběhu studia. Zpravidla k žádosti předkládá aktuální potvrzení nebo doklad dle bodu 2 tohoto dokumentu.

Centrum zajišťuje:

 • informovanost osob sp o službách Centra
 • poradenské komplexní služby v oblasti studijní, psychologické, sociální a právní
 • koordinuje pomoc osobám sp
 • aktivně řeší individuální studijní záležitosti studentů ve spolupráci s jednotlivými fakultami
 • zpracovává doporučení didaktického přístupu
 • koordinuje diagnostiku osob se specifickými poruchami učení
 • koordinuje asistenční službu
 • koordinuje práci tlumočníků znakového jazyka, zapisovatelské a nahrávací služby, digitalizaci studijních a informačních materiálů
 • realizuje půjčovnu kompenzačních pomůcek
 • spolupracuje s kontaktními osobami na jednotlivých fakultách
 • spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti ZČU (knihovna, investiční výstavba apod.)
 • spolupracuje s externími odbornými pracovišti a organizacemi
 • organizuje doplňkové aktivity (prezentace, přednášky externistů, praxe, mobility apod.)
 • monitoruje vývoj nových metod a zařízení využívaných ve prospěch osob sp a iniciuje jejich zavedení a pořízení na ZČU
 • shromažďuje, konzultuje a realizuje návrhy studentů na zlepšení přístupnosti
 • řeší projekty

Kontaktním fakultním pracovištěm je úsek proděkana pro studijní a pedagogickou činnost a studijní oddělení dané fakulty.

Kontaktní osoba zajišťuje:

 • spolupráci s Centrem, předávání informací
 • rozhoduje o zohlednění specifik a případné modifikaci přijímacího řízení a studia na základě doporučení didaktického přístupu Centra
 • rozhoduje o modifikaci studijního prostředí
 • informuje vyučující o účasti studentů sp ve výuce

5.    Úprava podmínek přijímacího řízení

Pro přijetí ke studiu musí každý uchazeč se sp splnit podmínky stanovené zákonem č. 111/1998 Sb, o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, Statutu Západočeské univerzity v Plzni a Studijního a zkušebního řádu Západočeské univerzity v Plzni.  Jestliže podává přihlášku ke studiu osoba sp a žádá o úpravu přijímacího řízení s ohledem k jeho postižení, musí jako součást přihlášky ke studiu přiložit kopii aktuální lékařské zprávy nebo vyjádření relevantního odborného pracoviště (viz bod 2.).  

Po přijetí přihlášky studijní oddělení kontaktuje Centrum, které ve spolupráci s kontaktní osobou fakulty rozhodne o modifikaci přijímací zkoušky.

Samotná modifikace může spočívat v:

 • navýšení časové dotace pro vlastní zkoušku
 • zajištění zkušebních testů v jiné formě (především v elektronické formě)
 • možnosti využití kompenzačních pomůcek
 • zajištění tlumočníka znakového jazyka
 • zajištění pomocného asistenta, případně povolení účasti osobního asistenta uchazeče
 • přizpůsobení interiéru a mobiliáře prostor, ve kterých zkouška probíhá
 • vybavení prostor technickými prostředky
 • případně kombinaci více výše uvedených variant
 • apod. v souladu s lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště (viz bod 2.)

Dále viz Modifikace přijímacího řízení

6.    Úprava podmínek studia

Děkan fakulty může rozhodnout na základě písemné žádosti studenta se sp o úpravě podmínek studia. Úprava podmínek studia může upravovat celé studium nebo jen určitý časový úsek, jeden předmět nebo více předmětu. Průběh a podmínky úpravy podmínek studia se řídí  Studijním a zkušebním řádem ZČU (viz čl. 32).

V termínu max. do 30 dnů po provedení zápisu do daného ak. roku, kontaktuje student Centrum nebo kontaktní osobu. Student podá elektronickou žádost (ropovportal.zcu.cz), kterou doloží aktuální lékařskou zprávu nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště. Ve výjimečných případech může student  kontaktovat Centrum nebo fakultu i v průběhu ak. roku, v písemné žádosti musí zdůvodnit a doložit, proč o úpravu podmínek studia žádá mimo stanovený termín.

Samotná úprava podmínek studia může spočívat např. v:

 • obecné úpravy:
  • zajištění výuky v prostorách, které jsou bezbariérové
  • zajištění výuky v prostorách, které vyhovují přizpůsobením interiéru a mobiliáře
  • zajištění výuky v prostorách, které jsou vybaveny pro provoz technických prostředků
  • navýšení časové dotace na přípravu i samotnou zkoušku
  • zajištění přístupu asistenta, asistenčního psa, tlumočníka apod.
  • možnost využití dalších kompenzačních pomůcek
  • zajištění studijních a informačních materiálů v elektronické formě výhradně pro potřebu studenta
 • speciální úpravy pro studenty se zrakovým postižením
  • zajištění možnosti pořizování zvukového záznamu výuky výhradně pro potřebu studenta
  • zajištění studijních materiálů od vyučujícího v elektronické formě výhradně pro potřebu studenta
  • zajištění digitalizovaných studijních materiálů výhradně pro potřebu studenta
 • osoby se sluchovým postižením
  • zajištění studijních materiálů vyučujícího v elektronické formě výhradně pro potřebu studenta
  • zajištění digitalizovaných studijních materiálů výhradně pro potřebu studenta
 • osoby s pohybovým postižením
  • zajištění studijních materiálů vyučujícího v elektronické formě výhradně pro potřebu studenta
  • zajištění digitalizovaných studijních materiálů výhradně pro potřebu studenta
 • osoby se specifickými poruchami učení
  • diagnostika specifických poruch učení
  • tolerance gramatických chyb v písemném projevu
  • nahrazení povinného absolvování anglického jazyka jiným jazykem, který student dříve studoval na SŠ
  • vynechání náslechových cvičení při studiu cizích jazyků
 • osoby s psychologickými a psychiatrickými poruchami
  • navýšení časové dotace na přípravu i samotnou zkoušku
  • zajištění výuky v prostorách, které vyhovují svým přizpůsobením (klidné prostředí, tlumené světlo apod.)
  • zajištění přístupu asistenta
  • tolerance častějších změn v zapisování se na zkoušky
  • akceptace návrhu na upravenou formu výuky
 • osoby s chronickým somatickým onemocněním nebo oslabením
  • navýšení časové dotace na přípravu i samotnou zkoušku
  • zajištění výuky v prostorách, které vyhovují svým přizpůsobením a vybavením interiéru (klidné prostředí, tlumené světlo apod.)
  • zajištění výuky v bezbariérových prostorách
  • zajištění přístupu asistenta
  • tolerance častějších změn v zapisování se na zkoušky
  • akceptace návrhu na upravenou formu výuky

Centrum může zajistit hladký průběh zkoušky v prostorách Informačního a poradenského centra ZČU, které disponuje potřebným technickým vybavením.

Dále viz Modifikace studijního plánu

7.    Poradenství a konzultační činnost

Centrum poskytuje ucelený systém studijních, sociálních, psychologických, právních a kariérových služeb. Poradenští pracovníci pomáhají svým klientům s orientací v určité problematice, řešením problémů a překonáváním nesnází, se kterými se setkávají v osobním nebo profesním životě.

Centrum zároveň zajišťuje speciální poradenské služby pro osoby se zrakovým, sluchových nebo pohybovým postižením a pro osoby s psychologickými a psychiatrickými poruchami.

V Centru je také realizováno studijní poradenství pro studenty s postižením kognitivních funkcí a schopnosti se učit. Studenti mají možnost se účastnit pravidelných konzultací s vyučujícím anglického jazyka.

Centrum zajištuje asistenční služby (příležitostné/pravidelné/trvalé), které kompenzují omezení studenta během výuky, při práci se studijními materiály nebo při výzkumi a při práci s technologiemi nutnými k plnění úkolů, které jsou součástí studia. Prostřednictvím Centra může student požádat o tlumočení pro uživatele znakového jazyka a dálo o zajištění zapisovatelského a přepisovatelského servisu.

8.    Další služby

Centrum úzce spolupracuje s Katedrou tělesné výchovy a sportu Fakulty strojní při organizaci kurzu zdravotní tělesné výchovy. Tento předmět je určen pro zdravotně oslabené studenty, studenti jsou zařazováni na základě doporučení lékaře. Výuka je zaměřena na cílevědomé ovlivňování zdravotně oslabeného organismu a to z hlediska preventivního, kompenzačního a regeneračního. V případě, že student nechce využít možnosti zápisu do kurzu zdravotní tělesné výchovy, zajistí Centrum konzultace ke správnému výběru předmětu v rámci Katedry tělesné výchovy a sportu Fakulty strojní nebo Katedry tělesné a sportovní výchovy Fakulty pedagogické.

Studenti se sp mohou především v rámci studentského pobytu programu Erasmus žádat o speciální grant Národní agentury evropských vzdělávacích programů. Stáž v zahraničí lze realizovat také v rámci dalších programů - např. stipendií Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, CEEPUS, OSF apod.

9.    Práce s textem

Studenti mají možnost zažádat o zpracování informačních a studijních materiálů ve formátech, ve kterých se jim s nimi lépe pracuje.  Dokumenty jsou archivovány v databázi a jsou dostupné v knihovně, která je chráněna autorizovaným přístupem (tj. jsou dostupné registrovaným klientům Centra). Jedná se o:

 • editovatelný elektronický dokument - takový, jehož textová vrstva je v celém svém rozsahu přístupná odečítačům obrazovky, jeho formát umožňuje archivovat sémantickou strukturu textu, je uživatelským způsobem editovatelná, struktura dokumentu je naznačena automatickými styly a textovou navigací, grafická složka podléhá/nepodléhá adaptaci atd.
 • needitovatelný elektronický dokument - takový, jehož textová vrstva chybí nebo není přístupná čtecím zařízením, nedá se editovat, je určen výhradně pro práci se zrakem, jedná se např. o formáty PDF, JPG, BMP, GIF, TIFF, EPS atd.
 • audiodokument - takový, který podává informace prostřednictvím zvukového záznamu
 • videodokument - takový, který podává informace prostřednictvím videozáznamu

Na vyžádání (ve spolupráci s partnerskými organizacemi) mají studenti možnost zažádat o zpracování hmatového dokumentu tištěného v Brailleově bodovém písmu nebo hmatové grafiky.

10.    Ubytování a stravování

Pro ubytování tělesně postižených studentů jsou k dispozici pokoje s bezbariérovým přístupem a upraveným sociálním zařízením na kolejích Klatovská. Studenti se sp mají možnost získat ubytovací místo přednostně (i při menší dojezdové vzdálenosti z místa bydliště). Budovy kolejí jsou vybaveny WiFi připojením.

Zcela bezbariérově je upravena menza v kampusu Borská pole, přístupná s asistencí je i druhá menza v budově Kollárova.

11.  Zpracování osobních a citlivých dat

Západočeská univerzita v Plzni v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů, zaručuje ochranu osobních údajů a dalších citlivých informací týkajících se studenta či uchazeče o studium se speciálními vzdělávacími potřebami.

V Plzni dne 1. 9. 2013

(metodika byla schválena členy Kreditní skupiny prorektora pro studijní a pedagogickou činnost)

 

Patička