Přejít k obsahu

RoPoV - Rovné příležitosti pro všechny

(CZ.1.07/2.2.00/29.0016)

Projekt byl řešen v období: 1.6.2012 do 31.5.2015

Cíle projektu:

Cílem projektu je vytvoření celouniverzitního podpůrného systému pro osoby se specifickými potřebami (osoby se sp) a pro osoby sociálně znevýhodněné a tím napomoci jejich plnohodnotnému společenskému a profesnímu uplatnění.

V rámci projektu vznikne plně funkční pracoviště organizačně začleněné do Informačního a poradenského centra ZČU, které bude poskytovat informační a poradenské služby stávajícím studentům ZČU. V rámci projektu bude vybudován kvalitní systém především studijního poradenství uchazečům i studentům se sp Západočeské univerzity v Plzni. Zároveň bude poskytováno i právní, sociální, psychologické a kariérové poradenství.

Významnou částí projektu bude vytvoření sítě spolupracujících institucí v regionu (střední školy, potenciální zaměstnavatelé, úřady práce, neziskové organizace).

Cíle projektu vycházejí z výsledků několika analýz provedených v rámci projektů (např. v rámci řešení projektu FRVŠ) a z řady interních šetření (např. v souvislosti s přípravou Strategického výhledu ZČU na období 2006-2010), které napomohly pojmenovat konkrétní problémy a nedostatky a navrhnout možná komplexní řešení v oblasti poradenství ve všech jeho aspektech. Tyto výstupy jsou předpokladem pro vznik a fungování systému poskytování kvalitních služeb. Vzhledem k tomu, že situace v oblasti vzdělávání osob se specifickými potřebami na úrovni vysokého školství (na rozdíl od předškolního, základního a středního školství) z hlediska právních předpisů není dostatečně řešena, přínos projektu lze také spatřovat v tom, že budou nastavena základní pravidla examinace a vzdělávání těchto osob na ZČU.

Vytvoření kvalitního systému poradenských služeb pro cílovou skupinu je jedním z klíčových bodů strategických dokumentů vlády ČR, MŠMT i dlouhodobých záměrů ZČU a jednotlivých fakult.

Přínos pro cílové skupiny:

Primární cílovou skupinou jsou osoby (vysokoškolští studenti) se specifickými potřebami či osoby socioekonomicky znevýhodněné.

Projekt však bezprostředně zasáhne i všechny ostatní studenty a zaměstnance ZČU v obecné i profesní rovině (spolužáky, pedagogy, asistenty, technicko-hospodářské pracovníky ZČU apod.).

Ti všichni budou muset respektovat nejen co nejvstřícnější přístup k cílové skupině znevýhoděných studentů, ale i k vlastnímu procesu vzdělávání. Bude dostupná metodická příručka přístupu k osobám se speciálními vzdělávacími potřebami a budou nastavena jasná pravidla pro práci a profesní kontakt s nimi.

V rámci doplňkových aktivit bude navázána úzká spolupráce s výchovnými poradci SŠ s cílem poskytnutí dostatečného poradenského servisu pro talentované studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.Díky tomu by se měla výrazněji zvýšit aspirační úroveň znevýhodněných středoškoláků o studium na ZČU.

Uchazeče a studenty ZČU s různými typy znevýhodnění vybaví výstupy projektu RoPoV takovými znalostmi a dovednostmi, které jim pomohou v úspěšném absolvování VŠ studia ve zvoleném oboru, potažmoi v následném uplatnění na trhu práce. Znevýhodnění studenti ZČU budou mít k dispozici takové kompenzační pomůcky či IT technologie, které jim zajistí dostupnost studijních materiálů v nejvhodnějšíformě vzhledem k jejich handicapu.
To vše by se mělo odrazit i ve zlepšení vztahů ve studijní skupině, v bezkonfliktní integraci znevýhodněných osob do vysokoškolského prostředí i k výraznému snížení počtu propadovosti

studentů se SVP nebo rezignace těch, kteří vysokoškolské studium vzdají jen proto, že by se jim nedostalo individuální studijní podpory.

V souvislosti s tím předpokládáme též aktivní spolupráci s řadou dalších významných reionálních organizací (státních, výrobních i neziskových) ve prospěch cílové skupiny studentů ZČU se znevýhodněním.

Výstupy projektu:

 • vznik plně funkčního pracoviště organizačně začleněného do Informačního a poradenského centra ZČU
 • vytvoření studovny určené pro studenty se sp, která bude vybavena speciálním HW a SW
 • vznik půjčovny pomůcek, která umožňuje studentům krátkodobé bezplatné zapůjčení techniky, možnost bezplatného využití technického vybavení studovny a poradenského pracoviště
 • vytvoření systému kvalitních asistenčních služeb (asistence doprovodná, studijní a administrativní)
 • vytvoření vhodných studijních materiálů, všem studentům budou dostupné informační a studijní materiály ve srozumitelných formátech (zvukové výstupy, zápis nebo přepis poznámek, digitalizace skript, vznik hybridních knih tisk studijních materiálů v Braillově písmu apod.) - přístup pro registrované studenty prostřednictvím RopovPortal
 • vytvoření systému kurzů, motivačních cvičení, supervizí, koučování
 • příprava a realizace kurzů pro zaměstnance ZČU v e-learningové formě i v rámci kontaktní výuky
 • vytvoření celouniverzitně platné normy podporující rovný přístup ke studiu a maximální kompenzaci negativních důsledků plynoucích z typu postižení - Modifikace přijímacího řízení a Modifikace studijního plánu
 • vytvoření elektronické databáze standardů přístupu k osobám se sp, popis osobností
 • vytvoření metodických příruček pro výuku studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vytvoření bezbariérové mapy ZČU
 • příprava a realizace krátkodobých studijních pobytů na zahraničních institucích (v rámci EU), možnost zapojení studentů do studia, seznámení se s možnostmi výuky na daných institucích
 • příprava a realizace krátkodobých studijních pobytů zaměstnanců (odborných stáží) na tuzemských i zahraničních institucích (v rámci EU), cílem návštěv je seznámení se s příklady dobré praxe, osvojení si nových dovedností pro další práci, zmapování příležitostí a nových výzev v oblasti poradenství pro osoby se sp
 • příprava a realizace 2 odborných konferencí se zaměřením na současné a budoucí směřování studia osob se sp nejen v ČR, ale v rámci celé EU i v mezinárodním globálním kontextu, dále na oblast poradenství ve školství (středoškolské i vysokoškolské), na oblast diagnostických intervenčních nástrojů, na mezirezortní i mezinárodní spolupráci v dané oblasti a na prezentaci výsledků řešeného projektu
 • vytvoření informační webové stránky a facebookového profilu

Partnery projektu byly:

Spolek neslyšících Plzeň
TyfloCentrum Plzeň, o. p. s.
Ledovec, o. s.

Původní stránky projektu najdete ZDE


Řešení tohoto projektu bylo spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz

Patička