Přejít k obsahu

Vzděláním k úspěchu bez bariér

Zkrácený název: VZDĚLÁNÍ BB

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003942

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2017

Datum ukončení projektu: 30. 6. 2020

Délka trvání projektu: 36 měsíců

Více informací najdete na portále Vzdělávání bez bariér

Projekt je realizován v rámci programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Cíle projektu:

Projekt se primárně zaměřuje na podporu žáků základních a středních škol, kteří mají speciální vzdělávací potřeby (dále jen SVP), na děti a žáky ohrožené syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Dále projekt cílí na rodiče těchto dětí, pracovníky škol a školských zřízení a další pracovníky zapojené do procesu vzdělávání těchto dětí.

Věříme, že dosažením kvalitního vzdělání se zlepšuje i šance na úspěšné uplatnění na poli pracovního trhu. Žáci se SVP a jejich rodiče se mohou v procesu vzdělávání potýkat s různými komplikacemi a překážkami. Pedagogičtí pracovníci se v praxi setkávají se stále větším počtem žáků, kteří potřebují nějakou formu podpory v průběhu jejich studia. Aktivity projektu se ve své podstatě snaží formovat bezpečné inkluzivní prostředí, ve kterém se všichni zúčastnění aktéři potkávají, mají možnosti diskutovat a sdílet aktuální témata, mají přístup k odbornému poradenství, mohou se dovzdělávat a své zkušenosti mohou nadále využívat v praxi a v samotné podpoře žáků se SVP.

Cílem realizovaných aktivit projektu je zajistit optimální rozvoj žáka se SVP, díky kterému bude poté umožněno jeho snadnější zapojení nejen do dalšího vzdělávání, ale v důsledku i zapojení do pracovního procesu.

Klíčové aktivity projektu:

V projektu budou realizovány aktivity, jejichž cílem je primárně podpořit žáky se SVP, pedagogické pracovníky, rodiče dětí se SVP a budoucí pedagogy. Aktivity budou realizovány v těchto oblastech:  

1.  Podpora žáků se SVP při vstupu na trh práce:

Aktivita se zaměří na teoretickou a praktickou přípravu žáků vedoucí k osvojení kompetencí pro další vzdělávací proces a následném uplatnění na trhu práce. V rámci podpory budou realizovány tyto aktivity: odborná poradna, doplňkové vzdělávací aktivity (psychologická poradna, výuka anglického jazyka, rozšířená výuka češtiny - zvláště pro SPU žáky, a jiné motivační aktivity).

Pro rozvoj pozitivního prostředí vhodného pro začleňování žáků se SVP budou realizovány i aktivity, které zábavně/naučnou formou rozvíjí toleranci, seznamují s danou problematikou a podporují proces inkluze i ze strany spolužáků.

Pro podporu vzdělávání dalších zapojených skupin budou realizovány vzdělávací besedy, přednášky a workshopy vedené odborníky, které rozvíjí vzdělávání v oblasti práce s dětmi se SVP.

2.  Tuzemské a zahraniční stáže pro pracovníky pracující s cílovou skupinou:

V rámci aktivity se uskuteční tuzemské a zahraniční vzdělávací stáže, které zajistí potřebné zasíťování se zkušenými kolegy a obohatí pedagogické pracovníky. Smyslem je zajistit vyškolený personál, který zaštítí snadné začleňování žáků se SVP do běžného vzdělávání a podpoří rozvoj silných stránek těchto žáků.

Cílové skupiny projektu:

1.  Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Jedná se o žáky ze základních škol (5. – 9. třída) a středních škol (1. – 4. ročník), kteří mají speciální vzdělávací potřeby v tomto rozsahu:

- zdravotním postižením (mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování),

- zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžaduje zohlednění při vzdělávání),

- sociálním znevýhodněním (rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená
ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky).

Dále žáci ohroženi syndromem týraného zneužívaného a zanedbávaného dítěte.

Všeobecně dítě se speciálními vzdělávacími potřebami je dítětem, žákem a studentem, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením.

Podpůrných opatření pro žáky se SVP využívají i děti, kteří mají znaky tzv. dvojí výjimečnosti či děti a žáci trpící výjimečným nadáním.

2.  Žáci základních a středních škol

Pro tuto cílovou skupinu budou realizovány vzdělávací aktivity s cílem přiblížit téma vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami. 

3. Pracovníci škol a školských zařízení; Studenti pedagogické fakulty, pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže

Cílová skupina bude podporována v získávání teoretických i praktických znalostí a zkušeností z oblasti vzdělávání žáků a studentů se SVP. Jedná se o osoby, které se svým působením podílejí na výchově žáků či žáky vzdělávají a při své nynější či budoucí praxi se dostanou do kontaktu s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Projekt se svojí činností zaměřuje i na podporu dalších skupin:

Rodiče dětí a žáků s SVP

Participace rodičů dětí a žáků se SVP je významnou součástí pro dosahování cílů a úspěchů v procesu vzdělávání. Rodiče se tak v rámci projektu budou moci zapojit do vzdělávacích aktivit, účastnit se motivačních kurzů pro žáky se SVP, budou mít přístup do virtuální poradny a ke vzdělávacím materiálům. Dojde tak k propojení rodičů s odborníky a snadnějšímu přístupu k informacím. Rodiče získají rozšířenou podporu, jak mají se svým dítětem pracovat a správně ho motivovat.

Partnerem projektu je Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, jehož součástí je 

Infokariéra - Informačně vzdělávací středisko Plzeňského kraje.

Kontaktní osoby:

Bc. Pavla Hrabačková

hrabacko@rek.zcu.cz

377 631 350

Mgr. Jana Krunclová

hruskja@rek.zcu.cz

377 631 352

Martina Rubriciusová

rubriciu@rek.zcu.cz

377 631 353

Řešení tohoto projektu bylo spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

logo

Patička