Přejít k obsahu

FAQ

Poplatky za studium

V souladu s par. 58 odst. 3  zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) vzniká Západočeské univerzitě v Plzni povinnost vybírání poplatků za studium.

Poplatky podle započítávání doby studia rozhodné pro stanovení poplatku podle par.  58 odst. 3 zákona (poplatek za tzv. delší studium):

Studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium, který činí za každých dalších započatých šest měsíců studia nejméně jedenapůlnásobek základu; do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně podle par. 45 odst. 3 nebo par. 46 odst. 3, nejde-li o předchozí studium, po jehož ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu. Období, ve kterém student studoval v takovýchto studijních programech, nebo v takovýchto studijních programech a v aktuálním studijním programu souběžně, se do doby studia započítávají pouze jednou. Od celkové doby studia vypočtené podle tohoto odstavce se však nejdříve odečte uznaná doba rodičovství.

 

Povinnosti studenta související s poplatky za studium a sankce za jejich neplnění:

Podle par. 63 odst. 3 písm. a) zákona o vysokých školách je student povinen hradit poplatky spojené se studiem a uvádět skutečnosti rozhodné pro jejich výši. Tyto skutečnosti, zejména průběh dřívějšího studia studenta, jsou ověřitelné v celostátně vedené matrice studentů.

Je povinností studenta uvádět na Portále ZČU doručovací adresu, na které je dostupný (adresa je úplná, přesná, jméno studenta je vyznačeno na schránce) - dle par. 63 odst. 3 b) zákona o vysokých školách.

Poplatky student hradí formou bankovního převodu na účet ZČU, převodní údaje jsou uvedeny v písemném rozhodnutí o vyměření poplatku. Převodní údaje student může současně dohledat i na své osobní stránce na Portále ZČU.

Neplnění těchto povinností může být posouzeno jako disciplinární přestupek, který je v souladu se zákonem řešen podle disciplinárního řádu fakulty nebo ZČU. Student je současně povinen nahradit ZČU náklady, které jí svým jednáním způsobil. (viz par. 64 - 67 zákona o vysokých školách)

Rozhodnutí ve věci vyměření poplatku

O vyměření poplatku spojeného se studium podle par. 58 odst. 3  zákona vydává rektor univerzity písemné rozhodnutí ve věci vyměření poplatku. Toto rozhodnutí musí být vydáno alespoň 90 dnů před splatností poplatku, musí být doručeno studentovi do vlastních rukou (viz Pokyn prorektora č. 4P/2009) a obsahovat následující náležitosti: výrok, odůvodnění a poučení o možnosti odvolání.

Zásady pro snížení, prominutí nebo odložení termínu splatnosti poplatku za delší dobu studia.

Možnost odvolání:

Proti písemnému rozhodnutí může podat student v souladu s ust. par. 68 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb. rektorovi prostřednictvím Informačního a poradenského centra ZČU (Univerzitní 20, 306 14 Plzeň) žádost o odvolání. Zákonná lhůta  pro podání odvolání je 30 dnů ode dne doručení prvostupňového rozhodnutí.

Ve smyslu § 93 odst. 1 správního řádu může být odvolání uplatněno písemně, ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem. Stejně tak je lze uplatnit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu, avšak za předpokladu, že odvolání bude do pěti dnů potvrzeno, případně doplněno písemně, ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Zásady pro snížení, prominutí nebo odložení termínu splatnosti poplatku za delší dobu studia - viz Statut ZČU, Příloha č. 2.

Odvolání proti rozhodnutí ve věci vyměření poplatku (formulář ke stažení)


Otázky, na které se nejčastěji ptáte:

---

Jak se dozvím, že mám platit a odkdy?

O vyměření poplatku spojeného se studiem podle par. 58 odst. 3  zákona vydává písemné rozhodnutí Informační a poradenské centrum ZČU. Toto rozhodnutí obsahuje údaje:

adresa studenta

administrativní údaje (číslo jednací, datum vydání rozhodnutí)

výrok (co bylo rozhodnuto, odkaz na příslušná ustanovení zákona)

odůvodnění rozhodnutí (řádně odůvodněný výrok, výčet studií a další podklady)

poučení (poučení o možnosti odvolání, žádost má odkladný účinek)

podpis osoby, která rozhodnutí vydala

Písemné rozhodnutí ve věci vyměření poplatku Vám ZČU zašle domů. Buď na adresu trvalého bydliště, v případě, že si student na Portál ZČU zadal jinou doručovací adresu (možnost zadat i adresu do zahraničí), je tato upřednostňována před adresou trvalého bydliště.

Konkrétní číslo účtu, variabilní a specifický symbol platby, které musí být uvedeny na dokladu o zaplacení poplatku, jsou rovněž uvedeny v tomto rozhodnutí.

Údaje o poplatku uvedené v písemném rozhodnutí najde student také na své osobní stránce na Portále ZČU.

---

Mohu se proti rozhodnutí odvolat? A dokdy?

Samozřejmě. Student může podat odvolání ve lhůtě 30 dnů, která běží následující den od převzetí písemného rozhodnutí  ve věci vyměření poplatku za studium (viz Poučení, které je nedílnou součástí písemného rozhodnutí ve věci vyměření poplatku).

---

Jak má vypadat žádost o odvolání?

Formulář žádosti v elektronické podobě najdete na našich stránkách.

Žádost musí být podána písemně, musí obsahovat všechny povinné údaje a originál podpisu žadatele (viz níže "Jak podat žádost o odvolání").

Rektor může v rámci rozhodování o odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem vyměřený poplatek snížit, prominout a/nebo odložit termín jeho splatnosti s přihlédnutím zejména ke studijním výsledkům a sociální situaci studenta podle zásad uvedených ve Statutu ZČU - viz Příloha č. 2 ke Statutu ZČU.

Důvody, které student v odvolání uvede, doloží aktuálními doklady. V případě dokladů v cizím jazyce je student povinen doložit i jejich ověřený překlad do českého jazyka.

Z odvolání musí být patrné , kdo je činí (jméno a příjmení, datum nar., adresu trvalého bydliště nebo doručovací), které věci se týká (odvolání proti vyměření poplatku za studium dle par. 58 odst. 3 zákona o vysokých školách) a co se v něm navrhuje (snížení, prominutí a/nebo posunutí termínu splatnosti poplatku). Rovněž musí být z odvolání patrné, komu je určeno (rektor) a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje (číslo jednací daného rozhodnutí).

---

Jak podat žádost o odvolání?

Žádost přinese student buď osobně přímo do Informačního a poradenského centra ZČU a nebo ji zašle poštou - VŽDY doporučeně! Doporučujeme uschování podacího lístku pro případ reklamace / doložení při ztrátě zásilky.

Ve smyslu § 93 odst. 1 správního řádu může být odvolání uplatněno písemně, ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem. Stejně tak je lze uplatnit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu, avšak za předpokladu, že odvolání bude do pěti dnů potvrzeno, případně doplněno písemně, ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

---

Z jakých důvodů může rektor rozhodnutí v rámci odvolání změnit?

Rektor může v rámci rozhodování o odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem vyměřený poplatek snížit, prominout a/nebo odložit termín jeho splatnosti s přihlédnutím zejména ke studijním výsledkům a sociální situaci studenta podle zásad uvedených ve Statutu ZČU (viz výše).


UPOZORNĚNÍ:

Důvodem pro snížení / prominutí poplatku není:

- studium v zahraničí v rámci programu Erastum (kromě FPR), krátkodobé zahraniční pobyty, zahraniční pobyty, které nejsou garantovány ZČU

- student již nezapisuje předměty, pouze "čeká" na obhajobu BP, DP a/nebo státnice

Zásady pro snížení, prominutí nebo odložení termínu splatnosti poplatku za delší dobu studia (Příloha č. 2 ke Statutu ZČU)

---

Jaké jsou výsledky rozhodnutí v rámci odvolání?

Napadené rozhodnutí se zruší a řízení zastaví, jestliže odvolací orgán zjistí, že nastala skutečnost, která toto odůvodňuje (např. když rozhodnutí bylo vydáno na základě nesprávných údajů).

Odvolání se zamítne a napadené rozhodnutí se potvrdí, jestliže odvolací orgán neshledá důvod pro jeho změnu.

Jestliže je odvolání podáno opožděně nebo je nepřípustné (např. odvolání proti rozhodnutí, které již nabylo právní moci), žádost se zamítne.

Rektor rozhodnutí změní (poplatek sníží, promine a/nebo posune termín jeho splatnosti) s přihlédnutím zejména ke studijním výsledkům studenta a sociální situaci studia podle zásad uvedených ve Statutu ZČU.

Lze se ještě odvolat proti rozhodnutí II. stupně (tj. výsledku odvolání)?


Nikoli. Druhostupňové rozhodnutí je konečné. Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

---

Co znamená odkladný účinek rozhodnutí?

Odkladný (suspensivní) účinek rozhodnutí znamená, že se odvoláním, které je podáno v zákonné odvolací lhůtě, odkládá právní moc a vykonatelnost napadeného rozhodnutí.

Prvostupňové rozhodnutí nemůže nabýt právní moci a není vykonatelné, dokud žadateli není doručeno rozhodnutí druhostupňové. Tzn. že žadatel nemusí poplatek hradit v případě, že už uplynul termín splatnosti a žadateli zatím nebylo doručeno druhostupňové rozhodnutí. Teprve po převzetí druhostupňového rozhodnutí nabyde rozhodnutí právní moci.

---

Jaká je výše poplatku a je pro všechny studenty stejná?

Výše poplatků za studium není fixní po celou dobu studia. Na každý akademický rok vyhlašuje rektor ZČU svým rozhodnutím výši tohoto poplatku. Výše poplatku je vypočítána v souladu s vysokoškolským zákonem ze základu vyhlášeného MŠMT pro daný rok. Výše poplatku je v daném ak. roce stejná pro všechny studenty ZČU.

---

Jaké jsou termíny splatnosti?

Rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem podle par. 58 odstavce 3  je v souladu s vysokoškolským zákonem vydáno alespoň 90 dnů před splatností poplatku.

---

Kdo může zásilku převzít?

Rozhodnutí ve věci vyměřování poplatku musí být doručeno do vlastních rukou. Zásilku nemůže převzít žádný rodinný příslušník ani jiná pověřená osoba.

---

Co se stane, pokud  zásilku nepřevezmu?

1. adresát si zásilku nepřevezme na poště

V případě, že nebude student zastižen, bude zásilka po dobu 10 dnů uložena na příslušné pobočce České pošty. V průběhu této lhůty bude student písemně vyzván k vyzvednutí zásilky upozorněním vhozeným do poštovní schránky. Jestliže si student zásilku nevyzvedne na poště v úložní lhůtě, za den doručení je považován den následující po skončení 10denní úložní lhůty, od tohoto dne začne plynout 30denní odvolací lhůta.

2. zásilku nemůže pošta doručit (adresát neznámý, odstěhoval se, adresa neexistuje apod.)

Nepodaří-li se písemnost v řízení podle § 68 doručit z důvodu, že student nesplnil povinnost uvedenou v § 63 odst. 3 písm. b), nebo nepodaří-li se písemnost doručit na adresu pro doručování nahlášenou studentem, doručí se písemnost veřejnou vyhláškou (dříve prostřednictvím úřední desky), přičemž vysoká škola není povinna ustanovit studentovi opatrovníka. Po 15 dnech je rozhodnutí bráno za doručené a následující den začíná běžet 30denní odvolací lhůta.

3. odmítnutí převzetí zásilky

Jestliže student zásilku odmítne převzít, pošta poučí adresáta o právních důsledcích a na obálku vyznačí poznámku "adresát byl poučen o právních důsledcích svého jednání"". Za den převzetí zásilky je považován den odmítnutí. Následující den začíná plynout 30 denní odvolací lhůta.

UPOZORNĚNÍ:

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že se může stát, že ačkoliv student zásilku fyzicky nepřevezme, ta je ale doručena náhradním způsobem a rozhodnutí nabyde právní moci.

Veřejná vyhláška

UPOZORNĚNÍ:

V soudalu s ust. par. 63 odst. 3b) zákona o vysokých školách je student povinnen hlásit vysoké škole nebo její součásti, na které je zapsán, adresu určenou pro doručování. Zadání nebo změnu adresy může provést sám student na Portále ZČU. O provedení změny/opravy může také student písemně požádat svoji studijní referentku.

---

Co je "Veřejná vyhláška"?

Veřejná vyhláška je ekvivalentem Úřední desky.

Dle par. 69 odstavec 2 je zásilka, kterou se nepodaří studentovi doručit zásilkou do vlastních rukou, doručována veřejnou vyhláškou.

Veřejná vyhláška obsahuje jméno studenta a číslo jednací daného rozhodnutí po dobu 15 dnů. Uplynutím této doby je zásilka doručení a následujícím dnem začíná běžet 30denní odvolací lhůta.

---

Co se stane, pokud písemné rozhodnutí ztratím nebo nemohu najít?

Po předložení občanského průkazu nebo JIS karty studentovi (případně dalšího osobního dokladu s fotografií) na recepci v IPC zhotovíme kopii. Kopii zásilky může převzít na základě ověřené plné moci i další osoba. V plné moci však musí být jasně specifikováno, že tato osoba je zplnomocněna zastupovat studenta ve věcech studijních a ve věci poplatků za studium.

---

Jak se dozvím, že byla částka připsána na Váš účet?

Povinností každého studenta je sledovat pozorně Portál ZČU - záložky: Moje studium - Moje údaje - v horní části stránky budou vypsány Vaše pohledávky či závazky, pokud student nějaké má.

Pokud není platba v systému připárována nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího provedení, doporučujeme obrátit se na pracovníky IPC, kteří se ji pokusí dohledat. Student musí v tomto případě doložit kopii bankovního výpisu, potvrzený příkaz k platbě či jiný doklad prokazující provedení platby.

---

Příkaz k úhradě - na co si dát pozor?

Poplatky lze hradit pouze bankovním převodem na účet ZČU. Je velmi důležité, aby student dodržel všechny převodní symboly - variabilní, specifický a konstantní! Pokud tyto symboly zamění nebo neuvede vůbec nebo chybně či neúplně, nebude platba v systému spárována. Doporučujeme překontrolovat si také platbu následně ve výpisu, zda nedošlo k nějaké chybě při bankovním převodu.

Platby, které nelze identifikovat, jsou vraceny na účet odesílatele.

UPOZORNĚNÍ:

Pozor si dejte i na převáděnou částku - nesmí být nijak zaokrouhlována.

Převod poplatku provádějte vždy z účtu na účet. Jedině tak máte možnost si provedení převodu zkontrolovat.

Jako problematické se jeví složení hotovosti v pokladně banky. Při tomto způsobu platby nemá student možnost překontrolovat, že byly při následném převodu pracovníkem banky uvedeny všechny převodní údaje (tj. variabilní, specifický a konstantní symbol).

Bankovní účet ZČU je veden v Komerční bance, pokud poplatek převádíte z jiné banky, počítejte s cca 3-4 pracovními dny na to, než dojde k připárování peněz na Portále ZČU.

---

Musím poplatek uhradit najednou?

Nemusíte. Poplatek lze hradit ve splátkách, vždy je ale třeba uvádět stejné převodní údaje. Celá částka musí být uhrazena do data splatnosti.

---

Co se stane, pokud poplatek nebudu schopen uhradit v termínu splatnosti?

Od studentů, kteří dosud neuhradili vyměřené a splatné poplatky spojené se studiem, jsou tyto poplatky vymáhány právní cestou prostřednictvím oprávněné osoby, která byla za tímto účelem s účinností od 1. 5. 2008 vybrána ve výběrovém řízení podle příslušných norem.

Neuhradí-li student poplatek ve lhůtě splatnosti, vyzve jej IPC k uhrazení písemnou výzvou. Ta je zaslána osobám, které mají statut studenta na studentskou e-mailovou adresu (dle ustanovení čl. 51 odst. 3 a 4 Statutu ZČU). Jedná-li se o dlužníka, který nemá statut studenta (z důvodu přerušení nebo ukončení studia), je výzva zaslána dopisem do vlastních rukou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu trvalého bydliště.

Pokud dlužník ve lhůtě do 10 dnů od doručení výzvy neprokáže, že platba byla provedena (např. nedošlo ke spárování z důvodu uvedení chybných nebo chybějících převodných údajů) nebo poplatek neuhradí, bude zahájeno vymáhání dlužné částky právní cestou.

Kontakt na kancelář, která vymáhání zajišťuje:

AK Vovsík, Rösch, Kocina a spol.

Malá ul. 6, 301 00  Plzeň

tel.: 377 333 518, fax: 377 235 712, e-mail: mala@akplzen.cz

---

Co znamená pojem "Uznaná doba rodičovství"?

Za dítě se považuje dítě vlastní nebo dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Uznaná doba rodičovství u matky dítěte počíná osmým týdnem před předpokládaným termínem porodu a končí dovršením tří  let věku dítěte.

Uznaná doba rodičovství u otce dítěte počíná narozením dítěte a končí dovršením tří let věku dítěte.

O evidenci uznané doby rodičovství univerzitou může současně požádat jak matka, tak i otec dítěte.

Oznámení se podává písemně na studijním oddělení fakulty, na které je žadatel zapsán do studia. Náležitosti písemné žádosti:

-       Identifikace žadatele (jméno a příjmení, osobní studentské číslo, adresa)

-    Specifikace skutečností zakládajících nárok na evidenci uznané doby rodičovství (doložením kopie těhotenského průkazu, kopie rodného listu dítěte nebo rozhodnutí příslušného orgánu o převzetí dítěte do péče)

Zjednodušeně lze říci, že uznaná doba rodičovství se nezapočítává do doby rozhodné pro výpočet poplatku.

Uznanou dobu rodičovství lze evidovat nejdříve od 1.4.2013.

Uznanou dobu rodičovství nelze evidovat zpětně (tj. žádost o evidenci nemůže student podat až po uplynutí uznané doby rodičovství).

 

Doporučení na závěr:

 

přebírejte zásilky odesílané ze ZČU

aktualizujte si svá data na Portále ZČU

udržujte svoji studentskou e-mailovou schránku aktivní

nejasnosti či problémy řešte neprodleně po jejich výskytu

studijní záležitosti vyřizujte sami, Vašim rodinným příslušníkům nebo dalším třetím osobám nemůžeme informace poskytnout

  

 

Kde se můžete zeptat a poradit:

 

Informační a poradenské centrum ZČU

Univerzitní 20 (UI213), 306 14 Plzeň

tel.: 377 631 350

poplatky@service.zcu.cz

 

 

Důležité stránky:

 

Informační a poradenské centrum ZČU

Odbor legislativní a právní

 

Statut ZČU

Studijní a zkušební řád ZČU

Pokyn prorektora č. 9P/2006

Pokyn prorektora č. 4P/2009

Elektronická úřední deska ZČU / IPC

 

Zákon č. 111/1998 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 

 

 

Patička