Přejít k obsahu

FAQ

SOCIÁLNÍ STIPENDIUM

Právo na přiznání sociálního stipendia má student, který ke dni vydání rozhodnutí o přiznání sociálního stipendia má nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu (§ 17 odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů), jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5, který prokáže písemným potvrzením vydaným příslušným orgánem státní sociální podpory.

Potvrzení pro účely sociálního stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován. Nárok na stipendium může student za určité období uplatnit pouze jednou. Nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí platnosti potvrzení je student povinen předložit nové platné potvrzení, jinak mu nárok na výplatu sociálního stipendia zaniká.

Student má právo na sociální stipendium za každý celý kalendářní měsíc, po který splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia, po standardní dobu studia s výjimkou měsíců července a srpna.

O přiznání sociálního stipendia rozhoduje rektor.

Výše sociálního stipendia činí měsíčně částku ve výši násobku přídavku na dítě ve zvýšené výměře. Násobek přídavku na dítě stanoví zákony.

 

Otázky, na které se nás nejčastěji ptáte:

 

Jak zjistím, že mám na sociální stipendium nárok?

Sociální stipendium je přiznáno studentovi, který má nárok na přídavek na dítě. Příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima a koeficientu 1,5. Sociální odbor Úřadu práce v místě trvalého bydliště studenta v tomto případě studentovi vystaví Sdělení pro účely přiznání stipendia.

---

Jaká je výše stipendia?

Výše stipendia je stanovena rozhodnutím Vlády ČR a činí 2 750,00 měsíčně.

---

Od kdy mi může být stipendium přiznáno?

Stipendium je přiznáno od následujícího celého měsíce po splnění podmínek stanovených Stipendijním řádem ZČU. Jakmile student zkompletuje svoji žádost (tj. podá elektronickou žádost a doloží potvrzení z úřadu), bude mu stipendium od následujícího měsíce přiznáno a vypláceno.

Viz níže uvedené příklady

---

Jak zjistím, že mi bylo stipendium přiznáno?

V IPC eletkronicky doručí studentovi písemné Rozhodnutí o přiznání / nepřiznání stipendia.  Výsledek nalezne žadatel také na své osobní stránce na Portále ZČU http://portal.zcu.cz/wps/portal/.

---

Musím podávat v každém ak. roce novou žádost?

Potvrzení pro účely sociálního stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí čtvrtroku, za který byl příjem rodiny zjišťován. Příjem rodiny je zjišťován každé září a vychází z dat z předchozího kalendářního roku. Nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí platnosti potvrzení je student povinen předložit nové platné potvrzení, jinak mu nárok na výplatu sociálního stipendia zaniká.

Pokud tedy student vždy nejpozději do konce října doručí do Informačního a poradenského centra ZČU nové (aktuální) Sdělení pro účely přiznání stipendia, nemusí podávat novou elektronickou žádost a přiznání stipendia je automaticky "prodlouženo".

Pokud student v daném termínu doklad do Informačního a poradenského centra nedoručí, je mu stipendium odebráno. Kdykoliv v následujících měsících si pak může znovu podat elektronickou žádost o přiznání stipendia, postup je dále stejný jako při podání nové žádosti.

---

Kdy se stipendium vyplácí?

Výplata sociální stipendia probíhá čtvrtletně vždy za předchozí tři měsíce. Termín výplaty je stanoven rozhodnutím rektora ZČU.

Termín výplaty je vždy kolem 20. dne následujícího měsíce po uplynutí daného čtvrtletí.

Výjimka: Student má právo na sociální stipendium za každý celý kalendářní měsíc, po který splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia, po standardní dobu studia s vyjimkou měsíců července a srpna.

---

Co mám dělat, pokud mám stipendium přiznané a nedojde k výplatě?

Překontrolujte si data na Portále ZČU.

Pokud je na Portále ZČU výplata uvedena jako provedená, musíte kontaktovat svoji banku a upozornit na problém.

Pokud je na Portále ZČU výplata uvedena jako neprovedená, překontrolujte si správnost čísla účtu. Proveďte opravu a nejpozději do patnácti dnů od termínu výplaty kontaktujte IPC.

Pokud student v patnáctidenní lhůtě neuvede správné a úplné údaje nutné pro provedení platby, právo na výplatu stipendia zaniká.

Pozn.: IPC všechny studenty, kterým stipendium nebylo převedeno na účet (částka se vrátila zpět na účet ZČU), elektronickou zprávou na problém upozorňuje. Osobám, které mají statut studenta, je zpráva zaslána na školní e-mailovou adresu, ostatním na osobní e-mail uvedený na Portále ZČU.

---

Mohu změnit číslo účtu?

Změnu čísla účtu provádějte nejpozději deset dnů před výplatním termínem stanoveným v rozhodnutí rektora. Pokud změnu provedete později, nemůže ZČU převod na nový účet garantovat.

Pokud student provede změnu později nebo zjistí další důvody, proč neproběhla platba, musí toto písemně oznámit IPC (u-stip@service.zcu.cz) ve lhůtě stanovené Stipendijním řádem ZČU.

Změnu provedete na Portále ZČU.

---

Doručení rozhodnutí ve věci přiznání / nepřiznání stipendia

Informaci o přiznání / nepřiznání stipendia nalezne žadatel na své osobní stránce na Portálu ZČU http://portal.zcu.cz/wps/portal/. Rozhodnutí  přiznání / nepřiznání stipendia doručuje IPC prostřednictvím elektronického informačního systému (e-mailem na studentskou adresu).

Rozhodnutí ve věci přiznání stipendia v souladu s par. 68 odst.3 a 4 zákona č. 111/1998 Sb. musí být vyhotoveno písemně, obsahuje odůvodnění a poučení o možnosti podat odovolání proti rozhodnutí.

Student může do 30 dnů ode dne převzetí rozhodnutí podat proti němu odvolání, zmeškání této lhůty lze ze závažných důvodů prominout. Žádost se podává písemně (formulář žádosti) rektorovi prostřednictvím IPC.

Patička