Přejít k obsahu

Jak požádat

 

1. Žadatel doručí originál nebo úředně ověřenou kopii Sdělení pro účely přiznání stipendia vydaného státním úřadem sociální podpory datovou schránkou (ID: zqfj9hj), poštou nebo osobně na adresu: Informační a poradenské centrum, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 20 (UI213), 301 00, Plzeň.

Pozn.: Pro doručení doporučujeme odeslání doporučenou poštou nebo osobní předání v IPC.

2. Žadatel vyplní bankovní spojení (pro všechny druhy stipendií) na Portále ZČU

(výplata sociálního stipendia bude realizována pouze převodem na účet studenta !!!). Změnu čísla účtu provádějtě nejpozději 10 dnů před výplatním termínem stanoveným v rozhodnutí rektora. Pokud změnu provedete později, nemůže ZČU převod na nový účet garantovat.

3. Žadatel vyplní elektronický formulář na Portále ZČU.

Uživatelské jméno a heslo je shodné jako do IS/STAG (předzápis, termíny zkoušek, ..).

Studenti, kteří pokračují studiem v navazujících studijních programech nebo v doktorských studijních programech nebo se jim z jiného důvodu změní osobní číslo, musí podat novou žádost o přiznání sociálního stipendia a doložit nárok Sdělením pro účely přiznání stipendia vydaným SÚSP.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Potvrzení pro účely sociálního stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí čtvrtroku, za který byl příjem rodiny zjišťován. Nárok na stipendium může student za určité období uplatnit pouze jednou. Nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí platnosti potvrzení je student povinen předložit nové platné potvrzení, jinak mu nárok na výplatu sociálního stipendia zaniká.


Výše sociálního stipendia

Součástí novely zákona o vysokých školách je také zvýšení sociálního stipendia vypláceného vysokou školou – a to formou jeho navázání  na výši minimální mzdy; měsíční výše stipendia (přiznávaného po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce)  odpovídá jedné čtvrtině výše základní sazby minimální mzdy za měsíc, s tím, že takto určená výše stipendia se zaokrouhlí na celé desetikoruny nahoru.

Stipendium tak  od 1. 1. 2017 činí Kč 2 750 Kč měsíčně.

Termíny pro podávání žádostí o sociální stipendium v akademickém roce 2017/18:

Lhůta:                                         Výplatní období:               Termín výplaty *:

1.10. - 31.12.2017 .................... 4. čtvrtletí ....................  leden 2018

1.1. - 31.3.2018 ........................ 1. čtvrtletí ....................  duben 2018

1.4. - 31.6.2018 ........................ 2. čtvrtletí ....................  červen 2018

1.7. - 31.9.2018 ........................ 3. čtvrtletí ....................  říjen 2018 **

1.10. - 31.12.2018 .................... 4. čtvrtletí ....................  leden 2019


*)    výplatní termín je stanoven v souladu se Stipendijním řádem ZČU rozhodnutím rektora vždy pro dané čtvrtletí

**)  stipendium je přiznáno na deset měsíců v akademickém roce, v měsících červenec a srpen se stipendium nevyplácí

V každé lhůtě lze podat pouze jednu elektronickou žádost.

Podá-li student elektronickou žádost o přiznání stipendia a doloží Sdělení pro účely přiznání stipendia kdykoliv v průběhu kteréhokoliv čtvrtletí a splňuje-li podmínky Stipendijního řádu ZČU pro přiznání stipendia, potom je sociální stipendium přiznáno za celé čtvrtletí. Rozhodnutí o přiznání sociálního stipendia je pak platné i pro následující čtvrtletí po celou dobu platnosti Sdělení pro účely přiznání stipendia.

Upozornění:

Student je povinen oznámit změnu skutečností rozhodnutí pro přiznání sociálního stipendia studijnímu oddělení fakulty nebo útvaru prorektora pro studijní a pedagogickou činnost (tj. Informačnímu a poradenskému centru) písemně nejpozději do třiceti dnů poté, co taková skutečnost nastala. Oznámení doporučujeme provést prostřednictví elektronické doporučené pošty na adresu s-stip@service.zcu.cz.      

O vyřízení žádosti o sociální stipendium bude student informován písemným rozhodnutím  o přiznání sociálního stipendia. Rozhodnutí bude studentovi zasláno elektronicky na studentskou e-mailovou adresu. Proti rozhodnutí může student odvolání.


Veškeré dotazy ohledně sociálních stipendií zasílejte na adresu: s-stip@service.zcu.cz

V žádosti, prosím, uvádějte své osobní studentské číslo!


POSTUP PŘI PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI KROK ZA KROKEM:


- přihlášení na Portál ZČU pod Orion heslem

- Moje studium

- Moje údaje (zobrazí se adresa trvalého bydliště, student musí vyplnit č. účtu)

- Sociální stipendium ("Čeká na kontrolu")

Jakmile student doručí do IPC požadované Sdělení pro účely přiznání stipendia, změní se status "Čeká na kontrolu" na:

- "Dostává stipendium" (tj. student splňuje podmínky Stipendijního řádu ZČU a stipendium je přiznáno)

- "Žádost zamítnuta" (tj. v případě, že student nedoložil požadované dokumenty, překročil věk 26 let apod.)

 

Patička