Přejít k obsahu

Podmínky pro získání stipendia

 

Podmínky přiznání a výplaty sociálního stipendia se řídí Stipendijním řádem ZČU (článek 7, 8).

Právo na přiznání sociálního stipendia má student, který ke dni vydání rozhodnutí o přiznání sociálního stipendia má nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu (§ 17 odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů), jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5, který prokáže písemným potvrzením vydaným příslušným orgánem státní sociální podpory.

Pro potvrzeni o příjmech posuzované společné domácnosti do 1,5 násobku živ. minima se zjišťují příjmy za 3. čtvrtletí 2017 - vzorové Sdělení pro účely přiznání stipendia.

Potvrzení pro účely sociálního stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován. Nárok na stipendium může student za určité období uplatnit pouze jednou. Nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí platnosti potvrzení je student povinen předložit nové platné potvrzení, jinak mu nárok na výplatu sociálního stipendia zaniká.

Student má právo na sociální stipendium za každý celý kalendářní měsíc, po který splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia, po standardní dobu studia s vyjimkou měsíců července a srpna.

O přiznání sociálního stipendia rozhoduje rektor.

Výše sociálního stipendia činí měsíčně částku ve výši násobku přídavku na dítě ve zvýšené výměře. Násobek přídavku na dítě stanoví zákony.

Student musí svůj zájem o stipendium projevit vyplněním elektronického formuláře na Portále ZČU.

Informace MŠMT k započítávání sociálních stipendií studentů do příjmu rodiny a ke způsobu řešení přeplatku na dávce sociální péče.


Veškeré dotazy ohledně sociálních stipendií zasílejte na adresu: s-stip@service.zcu.cz

V žádosti, prosím, uvádějte své osobní studentské číslo!

Patička