Přejít k obsahu

FAQ

UBYTOVACÍ STIPENDUM

 

Student může získat ubytovací stipendium, jestliže:

je studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia

studuje v prvním studijním programu v prezenční formě studia (přičemž za studium ve studijním programu se nepovažuje studium, které bylo v kterémkoliv kalendářním roce zapsáno a ukončeno v období od 1. května do 30. října), nebo ve studijním programu na něj navazujícím, nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium bylo uznáno

nepřekročil standardní dobu studia ve studovaném studijním programu, včetně souběžně studovaných studijních programů

nemá místo trvalého pobytu v okrese, v němž je místo jeho studia

podá elektronickou žádost

Pro více informací - viz Stipendijní řád ZČU

 

Otázky, na které se nás nejčastěji ptáte:

 

Jak mám o stipendium požádat?


1. Je třeba vyplnit bankovní spojení (pro všechny druhy stipendií) na Portále ZČU, výplata ubytovacího stipendia bude realizována pouze převodem na účet studenta.

2. Musíte vyplnit elektronický formulář na Portále ZČU.

Kdy mám žádost podat?

Elektronickou žádost můžete podat nejdříve po zápisu do 1. ročníku studia (na začátku ak. roku). Podmínkou pro vstup do univerzitního systému je uživatelské jméno a heslo Orion.

Více informací na stránce Centra informatizace a výpočetní techniky.

Musím žádost podat na začátku každého ak. roku?

Student podává žádost v průběhu jednoho studia (bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského nebo doktorského) o ubytovací stipendium pouze jednou.

Stávající studenti, kterým se nezměnilo osobní číslo studenta a kteří mají o stipendium zažádáno, již nežádají a dostávají stipendium nadále.

Mohu podat více žádosti na více studijních programech/oborech?

Student, který je zapsán na více studijních oborech může podat žádost o přiznání ubytovacího stipendia pod všemi osobními čísly. Systém poté vyhodnotí, zda a na kterém oboru student splňuje podmínky Stipendijní řádu ZČU pro přiznání stipendia. V případě splnění podmínek je pak stipendium přiznáno na tom studijním programu/oboru, který započal dříve (tj. dřívější datum zápisu do studia). V případě, že je student zapsán do více studijních programů/oborů v jednom (stejném) dni, potom je na základě vnitřního rozhodnutí MŠMT stanoveno, že v těchto případech se rozhodne podle kódu studijního programu (přednost má nižší kód studijního programu).

Co znamená "první studium" v podmínkách pro přiznání stipendia?

Studentovi je stipendium přiznáno pouze na tom studijním programu/oboru, který je jeho první. Jednotlivá studia jsou řazena centrální matrikou studentů SIMS. Možnosti:

Jestliže je student zapsán do studia v různých letech, potom platí pravidlo dřívějšího zápisu.

Jestliže je student v jednom roce zapsán do dvou studijních programů/oborů - viz popis výše.

Co mám dělat v případě přestupu/převedení na jiný studijní obor?

Osobní studentské číslo se Vám může změnit ze dvou důvodů:

- převedení na jiný studijní obor - fakulta Vás převedla na jiný studijní obor většinou z důvodu změny v akreditaci; tento stav jste nezavinil ani nemohl ovlivnit - stipendium se automaticky převede pod nové osobní číslo, stipendium je stále přiznáno (z pohledu stipendia se jedná stále o jedno - tj. první - studium)

- přestup na jiný studijní obor - požádal jste o přestup na jiný studijní obor; vzhledem k tomu, že se jednalo o Váš zájem, bude se pod novým osobním číslem na Vás pohlížet jako na studenta v druhém studiu, na stipendium tedy přestanete mít nárok

Musím podat žádost při nástupu na navazující magisterský studijní program?

V případě zápisu do navazujícího magisterského studijního programu musíte podat novou žádost o přiznání ubytovacího stipendia.

Co mám dělat v případě změny adresy trvalého bydliště?

Pokud se u studenta změní některá z podmínek pro přidělení ubytovacího stipendia, musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit na studijní oddělení své fakulty.

Po provedení změny systém znovu vyhodnotí nárok na přiznání stipendia.

Student je v souladu se Stipendijním řádem ZČU povinen uvést pravdivé údaje; uvedení nepravdivých údajů (nebo prodlevy při opravě dat rozhodných pro přiznání stipendia) může být posuzováno jako disciplinární přestupek.

Kdy se stipendium vyplácí?

Výplata ubytovacího stipendia probíhá čtvrtletně vždy za předchozí tři měsíce. Termín výplaty je stanoven rozhodnutím rektora ZČU.

Termín výplaty je vždy kolem 20. dne následujícího měsíce po uplynutí daného čtvrtletí.

Výjimka: Studentům 1. ročníků se stipendium vyplácí za 3. a 4. čtvrtletí najednou. Data těchto studentů musí projít verifikací centrální matrikou, která probíhá vždy v první polovině listopadu daného roku.

Co má dělat, pokud mám stipendium přiznané a nedojde k výplatě?

Překontrolujte si data na Portále ZČU.

Pokud je na Portále ZČU výplata uvedena jako provedená, musíte kontaktovat svoji banku a upozornit na problém.

Pokud je na Portále ZČU výplata uvedena jako neprovedená, překontrolujte si správnost čísla účtu. Proveďte opravu a nejpozději do patnácti dnů od termínu výplaty kontaktujte IPC.

Pokud student v patnáctidenní lhůtě neuvede správné a úplné údaje nutné pro provedení platby, právo na výplatu stipendia zaniká.

Mohu změnit číslo účtu?

Změnu čísla účtu provádějte nejpozději do deseti dnů před výplatním termínem stanoveným v rozhodnutí rektora. Pokud změnu provedete později, nemůže ZČU převod na nový účet garantovat.

Pokud student provede změnu později nebo zjistí další důvody, proč neproběhla platba, musí toto písemně oznámit IPC (u-stip@service.zcu.cz) ve lhůtě stanovené Stipendijním řádem ZČU.

Změnu provedete na Portále ZČU.

 

 

Informační a poradenské centrum ZČU

Univerzitní 20, 306 14 Plzeň

tel.: 377 631 350

u-stip@service.zcu.cz

 

 

 

Další odkazy:

Informační a poradenské centrum ZČU

Odbor legislativní a právní

 

Stipendijní řád ZČU

 


 

Patička