Přejít k obsahu

INTER-EXCELENCE

 

Program INTER-EXCELLENCE má za cíl nahradit od roku 2016 stávající programy účelové a institucionální podpory mezinárodní spolupráce: INGO II, COST CZ, EUPRO II, EUREKA CZ, GESHER/MOST a KONTAKT II, které jsou administrovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

Program COST/COST CZ, INGO/INGO I; EUPRO, EUPRO II, KONTAKT/KONTAKT II, EUREKA, EUREKA CZ, GESHER/MOST, MOBILITY

Tyto programy jsou programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „VaVaI“) podle § 2 odst. 2 písm. h) Zákona, vyhlašovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a jsou zaměřeny na:

COST CZ podporu mnohostranné spolupráce členských zemí COST v projektech převážně základního výzkumu (dvoukolová soutěž)

EUPRO II podporu infrastruktury mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

KONTAKT II podporu individuálních projektů mezinárodní dvoustranné spolupráce. Formálním podkladem pro navázání spolupráce je naplňování specifické mezivládní dohody o vědeckotechnické spolupráci nebo mezivládní dohody, která zahrnuje mimo jiné také část o spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje (země mimo EU)

EUREKA CZ podporu projektů, které získaly statut EUREKA v rámci mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu

GESHER/MOST podporu účasti českých podniků zabývajících se výzkumem a vývojem ve spolupráci s partnerem ve Státě Izrael, v projektech aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje

Období trvání Programů  je stanoveno na léta 2011-2017. Poslední veřejná soutěž Programu byla vyhlášena v roce 2015.

 

Všechny řešené projekty tohoto typu jsou řešeny v režimu zákona 130/2002 Sb. a jako takové mají povinnost minimálně 1x za 2 roky projít oponentním řízením.

Organizace průběžného/závěrečného oponentního řízení, oponentní rada

  1. Průběžné/závěrečné oponentní řízení (dále jen „oponentní řízení”) organizuje řešitel příjemce ve spolupráci s administrátorem programu.
  2. Příjemce projektu odpovídá za včasnou přípravu a organizaci tohoto oponentního řízení včetně zajištění písemných podkladů zejména oponovaných dokumentů.
  3. Poskytovatel prostřednictvím administrátora programu schvaluje oponenty pro písemné vypracování oponentských posudků a další členy oponentního řízení (členy oponentní rady a jejího předsedu). Počet členů oponentní rady stanoví příjemce po konzultaci s administrátorem podle rozsahu a náročnosti příslušného oponovaného projektu (nejméně však sedm včetně oponentů).
  4. K provedení oponentního řízení jmenuje příjemce členy oponentního řízení (oponent je členem oponentní rady!). Pokud se na oponentní řízení dostaví zástupce poskytovatele, tj. např. administrátor programu, vykonává funkci předsedy oponentní rady, jestliže se tohoto práva nevzdá.
  5. Členy oponentní rady jsou jmenováni významní odborníci, kteří mají předpoklady ke kvalifikovanému a objektivnímu posouzení výsledků řešení projektu a k posouzení účelnosti využití finančních prostředků, dále odborníci - uživatelé výsledků řešení projektu a další odborníci.
  6. Člen oponentní rady nesmí:
  7. a) spolupracovat na řešení projektu,

b) být v příbuzenském vztahu k řešiteli,

c) být v antagonistickém vztahu k řešiteli.

  1. Oponenty nemohou být zaměstnanci příjemce nebo jedné právnické osoby. Náklady spojené s průběžným/ závěrečným oponentním řízením hradí příjemce.
  2. Smlouva o poskytnutí podpory, oponované dokumenty, oponentské posudky a příp. další písemné podklady a vyjádření musí být k dispozici účastníkům oponentního řízení nejpozději deset dnů před termínem oponentního řízení. Nedodržení této podmínky může být důvodem k odložení termínu oponentního řízení. Poskytovatel si může k závěrečnému oponentnímu řízení vyžádat i další písemné podklady a vyjádření, potřebné pro objektivní posouzení výsledků řešení projektu a posouzení správnosti a účelnosti využití poskytnutých účelových finančních prostředků.

 

Oponentní rada má nejméně 7 členů: předseda + 4 členové + 2 oponenti

Formuláře související s oponentním řízením jsou: 1x Zápis z oponentního řízení, 2x Oponentní posudek, 5x Čestné prohlášení člena, 2x Čestné prohlášení oponenta

Součástí periodické i závěrečné zprávy je rovněž „výkaz uznaných nákladů (tzv. sjetina z účtárny), do periodické zprávy se přikládá výkaz uznaných nákladů za ten daný rok řešení, do závěrečné zprávy se přikládá výkaz uznaných nákladů za celou dobu řešení projektu.

Součástí periodické a závěrečné zprávy je též excelovský formulář v příslušném počtu (vždy pro příjemce a každého dalšího účastníka projektu a za projekt jako celek).

Smlouva o využití výsledků (netýká se projektů, které mají 100 % základní výzkum)  

V ustanovení § 11 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, je definována úprava vlastnických práv k výsledkům a využití výsledků. 

 

Pravidla čerpání účelové podpory


*1.**OSOBNÍ NÁKLADY*
a)Mzdy a platy (F1.1) je povoleno vyplácet pouze osobám uvedeným v Řešitelském týmu.
b)Navyšování položky F1 "Osobní náklady" v průběhu projektu není povoleno.


*2.**CESTOVNÉ*
a)Cestovné a konferenční poplatky je možné hradit pouze osobám uvedeným v Řešitelském týmu.
b)Cestovní náklady jsou povoleny pouze pro cesty po ČR a do USA. *Cesty do třetích zemí povoleny nejsou, *pokud ve výjimečných a opodstatněných případech nejsou schváleny v rámci žádosti o projekt, např. provádění měření v CERNu).
c)Náklady spojené s návštěvou konference jsou povoleny pouze pro konference v ČR a USA, přičemž konference v USA musí být spojena s návštěvou partnerského pracoviště v USA.
d)*Z projektu nelze hradit účast na konferencích mimo ČR a USA.***


*3.**ZMĚNA ROZPOČTOVÉ SKLADBY*
a)Změna čerpání každé rozpočtové položky do max. 20 % její výše je v kompetenci příjemce podpory a musí být zdůvodněna ve zprávě za dané období.
b)Změna čerpání každé rozpočtové položky nad 20 % její výše podléhá schválení poskytovatele na základě zdůvodněné žádosti příjemce podpory.
c)20 % hranice pro přesun finančních prostředků platí jak pro položku navyšovanou tak i pro položku, ze které jsou prostředky přesouvány.
 

MOBILITY - aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic

- poskytování institucionální podpory formou dotaze (projekty s kódovým označením 7AMB)

V roce 2016 se předpokládá vyhlášení soutěží bilaterální spolupráce pouze s těmito zeměmi:

Rakouskem, SRN a Francií.

 

Administrátor: Marie Kotěšovcová, e-mail: kotes@rek.zcu.cz, tel.: 377 63 1036

 

 

Patička