Přejít k obsahu

ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni

Kód projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba trvání: 01.07.2017 - 30.06.2020
Hlavní řešitel:

Klíčová slova

vzdělávání zaměstnanců, rozvoj lidských zdrojů, didaktika, pedagogika, institucionalizace, systematizace, internacionalizace, zajišťování kvality, hodnocení kvality, trh práce, podpora podnikavosti studentů, studijní neúspěšnost, poradenství, asistenčních služby, studenti se specifickými potřebami

Zpět na seznam projektů

Cíl projektu: Obecným cílem projektu je přispět prostřednictvím systematicky nastavených a institucionalizovaných předpokladů i návazných opatření k tomu, aby ZČU v Plzni naplňovala svou strategii, zdůraznila svou specifickou roli a identitu, a tím zodpovědně plnila roli ve vzdělávací oblasti.
Cílem projektu je systematicky zlepšovat kvalitu vzdělávací činnosti a souvisejících činností prostřednictvím rozvoje a vzdělávání vyučujících v oblasti vysokoškolské didaktiky a pedagogiky i zaměstnanců obecně, pravidelně hodnotit výstupy ze vzdělávací činnosti s ohledem na požadavky klíčových interních a externích zainteresovaných stran, vytvořit podmínky pro zlepšování kvality vzdělávací činnosti prostřednictvím spolupráce se zahraničními vysokými školami a vnějšími aktéry.
Další cíle:
  • nastavit podmínky pro zavedení komplexního systému zajišťování kvality vzdělávací činnosti, jehož základem je systematická podpora v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů,
  • zkvalitnit vzdělávací činnost prostřednictvím zvýšení kompetencí vyučujících v oblasti didaktiky a pedagogiky a aplikace moderních výukových metod,
  • systematicky sledovat, vyhodnocovat a aplikovat do vzdělávací činnosti potřeby a požadavky trhu práce,
  • vytvořit podmínky pro soustavné zlepšování podmínek a posilování vazeb se zahraničními partnery,
  • reflektovat individuální požadavky a potřeby studentů (včetně studentů se SVP), nastavit odpovídající poradenskou podporu, a tím zvyšovat jejich úspěšnost ve studiu i v profesním životě,
  • zefektivnit strategické řízení prostřednictvím rozvoje analytických činností a nástrojů procesního řízení,
  • institucionalizovat, řídit a systematicky využívat ke zlepšování pravidelně se opakující monitoring procesů a výsledků vzdělávací činnosti a souvisejících činností,
  • provázat systém zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací činnosti a souvisejících činností s činnostmi v oblasti zjišťování požadavků od zainteresovaných stran a podnětů z vnějšího prostředí.

                                 Eu

Odkaz na umístění zde.

RRA Plzeňského kraje o.p.s. - SMART AKCELERÁTOR Plzeškého kraje

Anotace: Chytrá specialilzace znamená, že regionální opatření se soustředí na silné stránky a přednosti dané oblasti. SMART-watch usiluje o to, aby tato chytá specializace byla součástí Regionálních inovačních strategií (RIS) střední Evropy. Toho projekt dosahuje monitorováním jednotlivých RIS - každý region shromažďuje data v jiné struktuře, a proto SMART-watch vypracuje společnou metodiku a nástroje pro benchmarking, které umožní situaci zpřehlednit
Annotation: Smart specialisation means that policies for a specific region focus on that area’s strengths and comparative advantages. SMART-watch seeks to ensure that smart specialisation is part of central Europe’s regional innovation strategies (RIS). The project does this by establishing a system for monitoring RISs: As each region gathers data in different structures, SMART-watch will develop a common methodology and benchmarking tools to improve the situation.

Link to the official website of our project

Interreg_logo

Patička