Přejít k obsahu

Výzvy

Říjen 2017

1.10.2017 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo plánované datum vyhlášení výzvy III. k programu   Inovace – Inovační projekt ITI Plzeň (Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1) OP PIK k  10/2017. Plánovaný datum příjmu žádostí o podporu 11/2017 a plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu 10/2018. Jedná se o průběžnou výzvu. Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2017 je k dispozici na webu API a na webu MPO.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

1.10.2017 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo plánované datum vyhlášení výzvy III. k programu Potenciál (Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1) OP PIK k  10/2017. Plánovaný datum příjmu žádostí o podporu 11/2017 a plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu 10/2018. Jedná se o průběžnou výzvu. Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2017 je k dispozici na webu API a na webu MPO.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

1.10.2017 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo plánované datum vyhlášení výzvy III. k programu Aplikace – ITI Plzeň (Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1) OP PIK k  12/2017. Plánovaný datum příjmu žádostí o podporu 12/2017 a plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu 11/2018. Jedná se o průběžnou výzvu. Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2017 je k dispozici na webu API a na webu MPO.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

Září 2017

21.9.2017 Program Interreg CENTRAL EUROPE připravuje otevření 3. výzvy. Výzva bude vyhlášena 21. září 2017 a zůstane otevřena minimálně do konce roku 2017. Finanční podporu bude možné získat na nadnárodní spolupráci v oblasti inovací, nízkouhlíkového hospodářství, kulturních a přírodních zdrojů nebo v oblasti dopravy. Koncept připravované výzvy bude projednán na dalším jednání Monitorovacího výboru, a to koncem června 2017. Více informací naleznete zde nebo na webu programu.

Administrátor PC - Miluše Brunátová

 

Červenec 2017

1.7.2017 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo plánované datum vyhlášení výzvy IV. k programu Aplikace (Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1) OP PIK k  7/2017. Plánovaný datum příjmu žádostí o podporu 8/2017 a plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu 11/2017. Jedná se o kolovou výzvu. Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2017 je k dispozici na webu API a na webu MPO.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

1.7.2017 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo plánované datum vyhlášení výzvy IV. k programu Potenciál (Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1) OP PIK k  7/2017. Plánovaný datum příjmu žádostí o podporu 8/2017 a plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu 11/2017. Jedná se o kolovou výzvu. Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2017 je k dispozici na webu API a na webu MPO.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

Květen 2017

17.5.2017 TA ČR informuje, že 5. veřejná soutěž Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA bude vyhlášena dne 30. 5. 2017. 5. veřejná soutěž programu DELTA bude pravděpodobně zaměřena na spolupráci s partnery z Korejské republiky, čínských lokalit Zhejiang, Jiangsu, Taiwanu a z Vietnamské socialistické republiky. Tzn., že na každém projektu se musí podílet alespoň jeden zahraniční partner se sídlem v jedné z uvedených zemí. Uchazeči na české straně nesmí být ve vztahu k zahraničním partnerům, kteří se budou podílet na realizaci projektu, partnerské nebo propojené podniky ve smyslu čl. 3 přílohy č. 1 Nařízení. Bližší informace naleznete zde.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

15.5.2017 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích, v programu TRIO. Návrhy projektů lze podávat ve lhůtě od 16. 5. 2017 do 14. 7. 2017 do 12:00 hod. Hodnoticí lhůta bude trvat od 15. 7. 2017 do 22. 12. 2017. Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny dne 22. 12. 2017 na webu poskytovatele. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Marie Kotěšovcová

 

9.5.2017 Program Interreg DANUBE otevřel 2. výzvu. Žádosti s projektovými záměry je možné předkládat do 6. června 2017. Popis základních rysů výzvy naleznete zde v příloze Call Announcement. Detailnější informace včetně formuláře žádosti naleznete na oficiálním webu programu.

Administrátor PC – Miluše Brunátová

 

1.5.2017 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo plánované datum vyhlášení výzvy II. k programu Inovační vouchery (Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.2) OP PIK k 5/2017. Plánovaný datum příjmu žádostí o podporu 9/2017 a plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu 5/2018. Jedná se o průběžnou výzvu. Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2017 je k dispozici na webu API a na webu MPO.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

1.5.2017 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo plánované datum vyhlášení výzvy III. k programu Partnerství znalostního transferu (Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.2) OP PIK k  5/2017. Plánovaný datum příjmu žádostí o podporu 6/2017 a plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu 11/2017. Jedná se o kolovou výzvu. Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2017 je k dispozici na webu API a na webu MPO.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

1.5.2017 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo plánované datum vyhlášení výzvy IV. k programu Inovace (Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1) OP PIK k  6/2017. Plánovaný datum příjmu žádostí o podporu 7/2017 a plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu 10/2017. Jedná se o průběžnou výzvu. Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2017 je k dispozici na webu API a na webu MPO.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

Duben 2017

27.4.2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2019. Termín pro předkládání návrhů projektů: 18. 4. - 30. 6. 2017. Výzva MOBILITY Francie 2018-2019 ke stažení zde, Výzva francouzského partnera publikována zde.

Administrátor PC - Marie Kotěšovcová

 

Březen 2017

1.3.2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje tématickou bilaterální výzvu České republiky a Německa. Obecně platí, že zaměření projektů je v souladu s principy projektové činnosti v rámci EUREKA network. Očekávají se výstupy řešení projektů ve formě nového inovačního vrobku, technologie nebo služby. Termín uzávěrky je 12. června 2017. Výzva je zveřejněna na tomto odkazu. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Marie Kotěšovcová

 

1.3.2017 Program INTERREG EUROPE otevřel 3. výzvu. Žádosti s projektovými záměry je možné předkládat do 30. června 2017. V této výzvě jsou alokovány všechny zbývající finance programu. Nejvíce šancí uspět mají projekty z priority "Nízkouhlíkové hospodářství" a "Životní prostředí a efektivní využívání zdrojů". Více informací naleznete zde v sekci Informace pro žadatele - 3. výzva nebo na webu programu.

Administrátor PC – Miluše Brunátová

 

Únor 2017

28.2.2017 Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila 4. veřejnou soutěž programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA. Soutěžní lhůta začíná 1. 3. 2017. Návrhy projektů je možné podávat do 31. 5. 2017. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

3.2.2017 Vyhlášení výzvy č. 02_16_025 Předaplikační výzkum v PO1, jejímž cílem je podpora výzkumných záměrů v předaplikační fázi. Podpořené výzkumné záměry budou mít potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat. Smyslem výzvy je zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou. Žádosti o podporu je možné předkládat od 2. 2. 2017 od 10:00 hodin do 20. 6. 2017 do 14:00 hodin. Alokace výzvy je 700 000 000 Kč. Bližší informace k výzvě zde.

Administrátor PC - Lucie Čulíková

 

Leden 2017

9.1.2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vyhlášení výzvy k předkládání předběžných návrhů projektů v rámci iniciativy Společného programování "Neurodegenerativní onemocnění" (JPND) s názvem "Mnohonárodnostní vědecké projekty analyzuící charakteristiky napříč neurodegenerativními onemocněními". Kompletní znění této výzvy naleznete na internetových stránkách. Termín pro předložení předběžných návrhů projektů - "Pre-proposals" - je stanovený na den 6. března 2017. Termín pro předložení plných návrhů projektů - "Full Project Proposals" - je stanovený na den 28. června 2017. Bližší informace naleznete zde.

Administrátor PC - Marie Kotěšovcová

 

 

Listopad 2016

16.11.2016 Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_038 Pregraduální vzdělávání v prioritní ose 3. Výzva je zaměřena na podporu reflektovaných praxí studentů – budoucích učitelů a rozvoj kompetencí akademických pracovníků – pedagogů VŠ, kteří vzdělávají budoucí učitele. Tito pedagogové VŠ pak následně přispějí ke zkvalitnění přípravy budoucích učitelů, zejména MŠ a ZŠ. Jak pedagogové VŠ, kteří vzdělávají budoucí učitele, tak i studenti samotní získají podporu ve využívání digitálních technologií v přípravě, realizaci i hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 16. 11. 2016 od 10 hod. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do vyčerpání alokace, max. do 31. 5. 2017 do 14 hod. Bližší informace k výzvě naleznete zde.

Administrátor PC – Miluše Brunátová

 

 

Říjen 2016

11.10.2016 Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) II v prioritní ose 3. Vysoká škola není v této výzvě oprávněný žadatel, ale může se do výzvy zapojit jako partner. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 11. 10. 2016 od 10 hod. Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: do vyčerpání alokace, max. do 11. 12. 2017 do 14 hod. Bližší informace k výzvě naleznete zde.

Administrátor PC - Ing. Miluše Brunátová

 

Červen 2016

1.6.2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 31. 5. 2016 I. výzvu programu podpory Inovační vouchery (Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.2 OP PIK). Příjem žádostí o podporu bude zahájen 1. června 2016 (04:00) a ukončen dne 31. května 2017 (23:59). Jedná se o průběžnou výzvu. Bližší informace naleznete zde.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

 

 

 

 

Průběžné granty:

Nadace Tomáše Bati

Administrátor PC - Marie Kotěšovcová

International Visegrad Fund

Administrátor PC - Marie Kotěšovcová

Podpora ERC žadatelů
Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

Průběžné veřejné zakázky ve VaVaI pro potřeby státní správy:

Program BETA - aktuální výzvy

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

 

 

Patička