Přejít k obsahu

Výzvy

Září 2017

21.9.2017 Program Interreg CENTRAL EUROPE připravuje otevření 3. výzvy. Výzva bude vyhlášena 21. září 2017 a zůstane otevřena minimálně do konce roku 2017. Finanční podporu bude možné získat na nadnárodní spolupráci v oblasti inovací, nízkouhlíkového hospodářství, kulturních a přírodních zdrojů nebo v oblasti dopravy. Koncept připravované výzvy bude projednán na dalším jednání Monitorovacího výboru, a to koncem června 2017. Více informací naleznete zde nebo na webu programu.

Administrátor PC - Miluše Brunátová

 

Březen 2017

13.3.2017 Ministerstvo kultury vyhlásilo 2. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II). Žádosti je možné předkládat od 13. 3. - 2. 5. 2017. Bližší informace zde. Nebo v přiloženém dokumentu.

Administrátor PC - Marie Kotěšovcová

 

1.3.2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje tématickou bilaterální výzvu České republiky a Německa. Obecně platí, že zaměření projektů je v souladu s principy projektové činnosti v rámci EUREKA network. Očekávají se výstupy řešení projektů ve formě nového inovačního vrobku, technologie nebo služby. Termín uzávěrky je 12. června 2017. Výzva je zveřejněna na tomto odkazu. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Marie Kotěšovcová

 

1.3.2017 Program INTERREG EUROPE otevřel 3. výzvu. Žádosti s projektovými záměry je možné předkládat do 30. června 2017. V této výzvě jsou alokovány všechny zbývající finance programu. Nejvíce šancí uspět mají projekty z priority "Nízkouhlíkové hospodářství" a "Životní prostředí a efektivní využívání zdrojů". Více informací naleznete zde v sekci Informace pro žadatele - 3. výzva nebo na webu programu.

Administrátor PC – Miluše Brunátová

 

Únor 2017

28.2.2017 Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila 4. veřejnou soutěž programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA. Soutěžní lhůta začíná 1. 3. 2017. Návrhy projektů je možné podávat do 31. 5. 2017. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

21.2.2017 Grantová agentura ČR (GA ČR) vyhlásila veřejnou soutěž na podporu Standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018. Soutěžní lhůta začíná 22. 2. 2017. Návrhy projektů je možné podávat do 6. 4. 2017. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

21.2.2017 Grantová agentura ČR (GA ČR) vyhlásila veřejnou soutěž na podporu Juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018. Soutěžní lhůta začíná 22. 2. 2017. Návrhy projektů je možné podávat do 6. 4. 2017. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

21.2.2017 Grantová agentura ČR (dále GA ČR) vyhlásila veřejnou soutěž na podporu Mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018. Soutěžní lhůta začíná 22. 2. 2017. Návrhy projektů je možné podávat do 6. 4. 2017. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

15.2.2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 2. výzvu INTER-EUREKA s termínem vyhlášení od 15. 2. - 5. 4. 2017.  Bližší informace zde. Další informace pro českého uchazeče lze nalézt na tomto odkazu.

Administrátor PC - Marie Kotěšovcová

 

6.2.2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 2. výzvu "Danube Region Call" s termínem vyhlášení 6. 2. -  31. 3. 2017. V rámci této 2. vázvy se v první fázi k projektové spolupráci přihlásily následující země: Rakousko, ČR, Chorvatsko, Maďarsko a Rumunsko. Tyto země nabízí své národní podmínky, které budou využity při vzniku nových projektů EUREKA. Technologické oblasti projektů nejsou nijak vymezeny, jedná se o stejné technologické oblasti využívané v projektech EUREKY "Network Projects". Bližší informace zde.

Administrátor PC - Marie Kotěšovcová

 

6.2.2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 2. výzvu "SMART CALL" s termínem vyhlášení 22. 2. -  21. 4. 2017. Jedná se o tematickou výzvu EUREKA pro předkládání společných projektů pokročilé výroby v oblasti výzkumu a vývoje mezi členskými zeměmi - Rakousko, ČR, Francie, Maďarsko, Jižní Korea, Malta, Jihoafrická republika, Španělsko, Švédsko a Turecko. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Marie Kotěšovcová

 

3.2.2017 Vyhlášení výzvy č. 02_16_025 Předaplikační výzkum v PO1, jejímž cílem je podpora výzkumných záměrů v předaplikační fázi. Podpořené výzkumné záměry budou mít potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat. Smyslem výzvy je zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou. Žádosti o podporu je možné předkládat od 2. 2. 2017 od 10:00 hodin do 20. 6. 2017 do 14:00 hodin. Alokace výzvy je 700 000 000 Kč. Bližší informace k výzvě zde.

Administrátor PC - Lucie Čulíková

 

Leden 2017

9.1.2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vyhlášení výzvy k předkládání předběžných návrhů projektů v rámci iniciativy Společného programování "Neurodegenerativní onemocnění" (JPND) s názvem "Mnohonárodnostní vědecké projekty analyzuící charakteristiky napříč neurodegenerativními onemocněními". Kompletní znění této výzvy naleznete na internetových stránkách. Termín pro předložení předběžných návrhů projektů - "Pre-proposals" - je stanovený na den 6. března 2017. Termín pro předložení plných návrhů projektů - "Full Project Proposals" - je stanovený na den 28. června 2017. Bližší informace naleznete zde.

Administrátor PC - Marie Kotěšovcová

 

Prosinec 2016

12.12.2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu III programu podpory Potenciál. Žádosti o podporu jsou přijímány od 16. 1. 2017 do 17. 4. 2017. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

Listopad 2016

29.11.2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu III programu podpory Aplikace. Žádosti o podporu jsou přijímány od 20. 1. 2017 do 20. 4. 2017. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

28.11.2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu III programu podpory Služby infrastruktury. Žádosti o podporu jsou přijímány od 1. 2. 2017 do 28. 4. 2017. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

16.11.2016 Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_038 Pregraduální vzdělávání v prioritní ose 3. Výzva je zaměřena na podporu reflektovaných praxí studentů – budoucích učitelů a rozvoj kompetencí akademických pracovníků – pedagogů VŠ, kteří vzdělávají budoucí učitele. Tito pedagogové VŠ pak následně přispějí ke zkvalitnění přípravy budoucích učitelů, zejména MŠ a ZŠ. Jak pedagogové VŠ, kteří vzdělávají budoucí učitele, tak i studenti samotní získají podporu ve využívání digitálních technologií v přípravě, realizaci i hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 16. 11. 2016 od 10 hod. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do vyčerpání alokace, max. do 31. 5. 2017 do 14 hod. Bližší informace k výzvě naleznete zde.

Administrátor PC – Miluše Brunátová

 

15.11.2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu II programu podpory Inovace (projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví). Žádosti o podporu jsou přijímány od 18. 1. 2016 do 18. 4. 2017. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

Říjen 2016

11.10.2016 Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) II v prioritní ose 3. Vysoká škola není v této výzvě oprávněný žadatel, ale může se do výzvy zapojit jako partner. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 11. 10. 2016 od 10 hod. Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: do vyčerpání alokace, max. do 11. 12. 2017 do 14 hod. Bližší informace k výzvě naleznete zde.

Administrátor PC - Ing. Miluše Brunátová

 

Červen 2016

1.6.2016 Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_040 Strategické řízení VaVaI na národní úrovni I. v prioritní ose 1. Vysoká škola není oprávněný žadatel, ale může se do výzvy za určitých podmínek zapojit jako partner bez finančního příspěvku. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. června 2016, od 10 hod. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do vyčerpání alokace, max. do 31. 3. 2017, do 14 hod. Bližší informace k výzvě naleznete zde.

Administrátor PC - Ing. Miluše Brunátová

 

1.6.2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 31. 5. 2016 I. výzvu programu podpory Inovační vouchery (Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.2 OP PIK). Příjem žádostí o podporu bude zahájen 1. června 2016 (04:00) a ukončen dne 31. května 2017 (23:59). Jedná se o průběžnou výzvu. Bližší informace naleznete zde.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

Březen 2016

30.3.2016 Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) v prioritní ose 3. Vysoká škola není v této výzvě oprávněný žadatel, ale může se do výzvy zapojit jako partner. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. března 2016. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do vyčerpání alokace, max. do 9. 12. 2016. Termín pro ukončení příjmu žádostí o podporu v systému ISKP14+ prodloužen z 9. 12. 2016 na 30. 3. 2017. Bližší informace k výzvě naleznete zde.

Administrátor PC - Miluše Brunátová

 

Únor 2016

17.2.2016  Grantová agentura ČR (dále GA ČR) vyhlásila veřejnou soutěž na podporu juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2017. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

17.2.2016  Grantová agentura ČR (dále GA ČR) vyhlásila veřejnou soutěž na podporu mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2017. Bližší informace zde

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

16.2.2016  Grantová agentura ČR (dále GA ČR) vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2017. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

 

 

 

Průběžné granty:

Nadace Tomáše Bati

Administrátor PC - Marie Kotěšovcová

International Visegrad Fund

Administrátor PC - Marie Kotěšovcová

Podpora ERC žadatelů
Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

Průběžné veřejné zakázky ve VaVaI pro potřeby státní správy:

Program BETA - aktuální výzvy

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

 

 

Patička