Přejít k obsahu

Výzvy

Leden 2016

9.1.2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vyhlášení výzvy k předkládání předběžných návrhů projektů v rámci iniciativy Společného programování "Neurodegenerativní onemocnění" (JPND) s názvem "Mnohonárodnostní vědecké projekty analyzuící charakteristiky napříč neurodegenerativními onemocněními". Kompletní znění této výzvy naleznete na internetových stránkách. Termín pro předložení předběžných návrhů projektů - "Pre-proposals" - je stanovený na den 6. března 2017. Termín pro předložení plných návrhů projektů - "Full Project Proposals" - je stanovený na den 28. června 2017. Bližší informace naleznete zde.

Administrátor PC - Marie Kotěšovcová

 

Prosinec 2016

12.12.2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu III programu podpory Potenciál. Žádosti o podporu jsou přijímány od 16. 1. 2017 do 17. 4. 2017. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

5.12.2016 GA ČR v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů zpřístupnila účastníků veřejných soutěží na podporu grantových projektů se začátkem řešení v roce 2017 hodnocení návrhů projektů. Navrhovatelé naleznou hodnocení projektů po přihlášení do aplikace pro podávání a správu grantových projektů na adrese GRIS

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

Listopad 2016

29.11.2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu III programu podpory Aplikace. Žádosti o podporu jsou přijímány od 20. 1. 2017 do 20. 4. 2017. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

28.11.2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu III programu podpory Služby infrastruktury. Žádosti o podporu jsou přijímány od 1. 2. 2017 do 28. 4. 2017. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

16.11.2016 Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_038 Pregraduální vzdělávání v prioritní ose 3. Výzva je zaměřena na podporu reflektovaných praxí studentů – budoucích učitelů a rozvoj kompetencí akademických pracovníků – pedagogů VŠ, kteří vzdělávají budoucí učitele. Tito pedagogové VŠ pak následně přispějí ke zkvalitnění přípravy budoucích učitelů, zejména MŠ a ZŠ. Budoucí učitelé zlepší své dovednosti vzdělávat heterogenní kolektiv dětí a žáků. Jak pedagogové VŠ, kteří vzdělávají budoucí učitele, tak i studenti samotní získají podporu ve využívání digitálních technologií v přípravě, realizaci i hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 16. 11. 2016 od 10 hod. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do vyčerpání alokace, max. do 31. 5. 2017 do 14 hod. Bližší informace k výzvě naleznete zde.

Administrátor PC – Miluše Brunátová

 

16.11.2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu II programu podpory ICT a sdílené služby. Žádosti o podporu jsou přijímány od 16. 11. 2016 do 16. 2. 2017. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

15.11.2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu II programu podpory Inovace (projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví). Žádosti o podporu jsou přijímány od 18. 1. 2016 do 18. 4. 2017. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

7.11.2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu II programu podpory Partnerství znalostního transferu. Žádosti o podporu jsou přijímány od 7. 11. 2016 do 7. 2. 2017. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

2.11.2016 Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj v prioritní ose 2. Cílem výzvy je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků výzkumných organizací za účelem zvýšení jejich odborné kapacity pro manažerské řízení výzkumných organizací i strategické řízení výzkumu a vývoje, vytvoření mezinárodně konkurenceschopných podmínek a prostředí pro provádění excelentního výzkumu a vývoje prostřednictvím nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a s cílem získání ocenění „HR Award“. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 2. 11. 2016 od 10 hod.Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: do vyčerpání alokace, max. do 28. 2. 2017 do 14 hod. Bližší informace k výzvě naleznete zde.

Administrátor PC – Miluše Brunátová

 

1.11.2016 Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_036 Implementace strategie digitálního vzdělávání I v prioritní ose 3. Výzva je zaměřena na projekty, které připraví koncepční materiály, které umožní modernizaci kurikulárních dokumentů z hlediska zapojení digitálních technologií. Cílem je podpořit podmínky pro otevřené vzdělávání a přispět k tvorbě vzdělávacího systému, který zajistí výbavu každému jedinci bez rozdílu takovými kompetencemi, které mu umožní se uplatit v informační společnosti a využívat nabídky otevřeného vzdělávání. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 11. 2016 od 10 hod. Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: do vyčerpání alokace, max. do 1. 3. 2017 do 14 hod. Bližší informace k výzvě naleznete zde.

Administrátor PC – Miluše Brunátová

 

Říjen 2016

31.10.2016 Evropská výzkumná rada vyhlásila výzvu pro podávání žádostí o ERC Consolidator granty na rok 2017. Žádosti je možné podávat do 9. února 2017, výsledky budou oznámeny v druhé polovině roku 2017. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Marie Kotěšovcová

 

29.10.2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje navýšení alokace výzvy SMSM2016F1 pro předkládání návrhů nevýzkumných iniciativ, které josu financovány z Fondu pro bilaterální spolupráci - Opatření B v rámci Česko-Norského výzkumného programu CZ09. Uzávěrka podávání návrhů projektů končí dne 20. 1. 2017. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Marie Kotěšovcová

 

24.10.2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 24. 10. 2016 II. výzvu programu podpory Partnerství znalostního transferu (Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.2) OP PIK. Příjem žádostí o podporu bude zahájen 7. 11. 2016 a ukončen dne 7. 2. 2017. Jedná se o kolovou výzvu.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

24.10.2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 24. 10. 2016 II. výzvu programu podpory ICT a sdílené služby SW (Prioritní osa 4, Specifický cíl 4.2) OP PIK. Příjem žádostí o podporu bude zahájen 16. 11. 2016 a ukončen dne 16. 2. 2017. Jedná se o kolovou  výzvu.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

24.10.2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 24. 10. 2016 III. výzvu programu podpory ICT a sdílené služby (Prioritní osa 4, Specifický cíl 4.2) OP PIK. Příjem žádostí o podporu bude zahájen 16. 11. 2016 a ukončen dne 16. 2. 2017. Jedná se o průběžnou  výzvu.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

11.10.2016 Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu Výzva č. 02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) II v prioritní ose 3. Výzva je určena pro území obcí zapojených v Koordinovaném přístupu pro sociálně vyloučené lokality a soustředí se na podporu inkluzivního vzdělávání právě na území sociálně vyloučených lokalit. Aktivity podpoří mateřské, základní i střední školy v oblasti zavádění a realizace individuální integrace. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 11. 10. 2016 od 10 hod. Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: do vyčerpání alokace, max. do 11. 12. 2017 do 14 hod. Bližší informace k výzvě naleznete zde.

Administrátor PC – Miluše Brunátová

 

Září 2016

5.9.2016 Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 5. 9. 2016 výzvu k podávání návrhů grantových projektů v rámci skupiny grantových projektů: Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu ("Podpora ERC žadatelů").

"Podpora ERC žadatelů" je určena řešitelům juniorských grantů GA ČR ze všech vědních oborů (technické vědy; vědy o neživé přírodě; lékařské a biologické vědy; společenské a humanitní vědy; zemědělské a biologicko-environmentální vědy).
Výzva k podání návrhů grantových projektů "Podpora ERC žadatelů" je průběžná. Výzva je platná až do ukončení poskytování podpory ze strany poskytovatele.
Prostřednictvím těchto grantových projektů budou financovány návštěvy úspěšných řešitelů juniorských projektů a zároveň budoucích žadatelů o ERC granty na pracovištích stávajících řešitelů ERC grantů (tzv. mentorů). Seznam mentorů, kteří se do schématu zapojí, v současnosti European Research Council Executive Agency (ERCEA) zpracovává. Jakmile jej ERCEA poskytne, GA ČR o něm bude bez prodlení informovat. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

Červenec 2016

18.7.2016 Dne 18. července 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, zprostředkovatel Česko-norského výzkumného programu CZ09 vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů iniciativ 2016  financovanou z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni v programové oblasti Bilaterální spolupráce ve výzkumu v Česko-norském výzkumném programu v rámci Finančního mechanismu Norska 2009-2014. Výzva je otevřena od 14:00 18. července 2016 do 14:00 20. ledna 2017. Čeští akademičtí pracovníci, kteří mají navázanou bilaterální spolupráci se svými valonskými protějšky, mohou své společné projekty zaslat na adresu na uvedené internetové stránce a v kopii na tuto e-mailovou adresu. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Marie Kotěšovcová

 

Červen 2016

1.6.2016 Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_040 Strategické řízení VaVaI na národní úrovni I. v prioritní ose 1. Vysoká škola není oprávněný žadatel, ale může se do výzvy za určitých podmínek zapojit jako partner bez finančního příspěvku. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. června 2016, od 10 hod. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do vyčerpání alokace, max. do 31. 3. 2017, do 14 hod. Bližší informace k výzvě naleznete zde.

Administrátor PC - Ing. Miluše Brunátová

 

1.6.2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 31. 5. 2016 I. výzvu programu podpory Inovační vouchery (Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.2 OP PIK). Příjem žádostí o podporu bude zahájen 1. června 2016 (04:00) a ukončen dne 31. května 2017 (23:59). Jedná se o průběžnou výzvu. Bližší informace naleznete zde.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

Únor 2016

17. 2. 2016  Grantová agentura ČR (dále GA ČR) vyhlásila veřejnou soutěž na podporu juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2017. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

17. 2. 2016  Grantová agentura ČR (dále GA ČR) vyhlásila veřejnou soutěž na podporu mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2017. Bližší informace zde

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

16. 2. 2016  Grantová agentura ČR (dále GA ČR) vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2017. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

 

 

 

Průběžné granty:

Nadace Tomáše Bati

Administrátor PC - Marie Kotěšovcová

International Visegrad Fund

Administrátor PC - Marie Kotěšovcová

Podpora ERC žadatelů
Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

Průběžné veřejné zakázky ve VaVaI pro potřeby státní správy:

Program BETA - aktuální výzvy

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

 

 

Patička