Přejít k obsahu

Přehled publikací vydaných Vydavatelstvím ZČU

Kompletní nabídku prodejných publikací Vydavatelství ZČU můžete nalézt v e-shopu na adrese www.e-shop.zcu.cz. Objednané publikace zasíláme na dobírku, popřípadě na fakturu. Svou objednávku nám můžete rovněž zaslat na e-mail objednavky@uk.zcu.cz nebo vybrané publikace zakoupit v některé z našich prodejen.

978-80-261-0716-3

Vybrané aspekty kulturního vývoje Asie a Afriky (on-line)

Lukáš Pecha (ed.)
Fakulta filozofická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0716-3
Dostupné on-line na:
http://hdl.handle.net/11025/29427
Předkládaná publikace si klade za cíl představit kulturní vývoj rozsáhlého teritoria, jež se rozprostírá od severní Afriky přes Blízký východ až do východní Asie. Odborníci z různých vědeckých a vědecko-pedagogických pracovišť, kteří se dlouhodobě zabývají studiem jednotlivých regionů na tomto teritoriu, předkládají výsledky svých dílčích projektů, které jsou věnovány různým aspektům kulturního vývoje civilisací na území Afriky a Asie v dlouhém časovém úseku sahajícím od starověku až do současnosti.
978-80-261-0744-6

Kulturní vývoj asijského a afrického kontinentu (on-line)

Lukáš Pecha (ed.)
Fakulta filozofická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0744-6
Dostupné on-line na:
http://hdl.handle.net/11025/29428
Příspěvky vydané v předkládané publikaci jsou zaměřeny na zkoumání rozličných aspektů vývoje kulturních tradic v oblasti, která zahrnuje rozsáhlá území na asijském kontinentu a v přilehlých regionech severovýchodní Afriky. Největší pozornost je věnována náboženským tradicím, které se projevují v nejrůznějších oblastech života; od lidových obyčejů spojených s uzavíráním sňatku, přes odraz náboženských představ v jazyce až po uctívání božstev a duchů. Stranou však nezůstaly ani otázky související s materiální základnou, z níž vyrůstají kořeny duchovních hodnot. Cílem publikace je demonstrovat širokou škálu a rozmanitost projevů náboženského cítění, které představují neodmyslitelnou součást kulturního vývoje starých civilisací na asijském a africkém kontinentu.
978-80-261-0715-6

Historie a kultura asijských zemí (on-line)

Lukáš Pecha (ed.)
Fakulta filozofická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0715-6
Dostupné on-line na:
http://hdl.handle.net/11025/29426
Tato publikace si klade za cíl představit historický vývoj civilisací na rozsáhlém teritoriu, které zahrnuje především oblast Blízkého východu a rovněž některá území nacházející se ve střední a jižní Asii. Odborníci z různých vědeckých a vědecko-pedagogických pracovišť, kteří se dlouhodobě zabývají studiem kultury jednotlivých regionů na tomto teritoriu, v této knize předkládají výsledky svých dílčích projektů, které jsou věnovány rozličným aspektům kulturního vývoje v dlouhém časovém úseku od starověku až do současnosti, přičemž hlavní pozornost je věnována vývoji asijských civilisací v období starověku.
978-80-261-0775-0a

Identifikace systémů a filtrace (on-line)

Jindřich Duník 
Fakulta aplikovaných věd ZČU
Pořadí vydání: 2. přepracované a rozšířené
ISBN 978-80-261-0775-0
Dostupné on-line na:
https://dspace5.zcu.cz/handle/11025/29322
Cílem těchto skript je seznámit čtenáře se základními myšlenkami, koncepty a metodami identifikace a estimace.
978-80-261-0757-6

Problematika dysfunkce pánevního dna pro nelékaře

Otto Kott, Šárka Stašková, Lukáš Ryba a Jitka Krocová
Fakulta zdravotnických studií ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0757-6
Doporučená cena: 165 Kč
https://e-shop.zcu.cz
Studijní materiál s ucelenými informacemi o problematice a významu pánevního dna. Na první anatomické kapitoly, včetně obrazové dokumentace, navazují části diagnostické a terapeutické z pohledu fyzioterapeutické a ošetřovatelské péče.
978-80-261-0719-4

Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny

Jan Kopp, Pavel Raška a kolektiv 
Fakulta ekonomická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0719-4
Neprodejná publikace
Publikace „Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny“ byla zpracována kolektivem autorů ze dvou geografických pracovišť Plzně a Ústí nad Labem se zapojením dalších externích spolupracovníků. Prvním cílem publikace je představit rozbor problematiky ekohydrologického managementu měst v kontextu světových trendů a prostředí českých měst. Druhým cílem je shrnout doporučené přístupy pro česká města, přičemž podrobněji vycházíme ze zkušeností z Plzně a Ústí nad Labem. Třetím cílem je představit metodický postup tvorby katalogu městských mikrostruktur a specializovaných ekohydrologických map, sloužících k hodnocení prostorové struktury měst a vymezení problémových lokalit z hlediska ekohydrologické kvality.
978-80-261-0743-9

Postavení ženy na Plzeňsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století v českém a evropském kontextu

Martina Kratochvílová
Fakulta filozofická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0743-9
Doporučená cena: 190 Kč
https://e-shop.zcu.cz
Publikace vykresluje obraz ženy na Plzeňsku v druhé polovině 19. a prvním desetiletí 20. století. Autorka analyzuje postavení žen, jejich vzdělání, povolání či účast na společenském dění. Vedle veřejného života si všímá ale i soukromé sféry života a představuje ženu rovněž jako manželku, hospodyni, matku nebo aktivní věřící.
978-80-261-0764-4

Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 2

Kolektiv autorů
Fakulta pedagogická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0764-4
Neprodejná publikace
Kniha Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 2 navazuje na publikaci Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků (Pešková, Kubíková 2016).
978-80-261-0707-1

Soukromý zájem ve veřejném prostoru

Miroslav Kalný 
Fakulta právnická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0707-1
Doporučená cena: 250 Kč
https://e-shop.zcu.cz
Publikace je zevrubnou studií veřejného prostoru. Jako veřejný prostor přitom autor chápe například i prostor médií, internetu a v zásadě jakýkoli prostor volně přístupný ostatním. Ve své knize se snaží o vymezení hranice mezi soukromým a veřejným, jejich analýzu a diferenciaci. Zajímá ho například, jakým způsobem může každý z nás naplňovat svoje vlastní zájmy ve veřejném prostoru.
978-80-261-0747-7

Castellologica bohemica 17

Kolektiv autorů
Fakulta filozofická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0747-7
Doporučená cena: 650 Kč
https://e-shop.zcu.cz
Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací. Sborník přináší studie z české i evropské kastelologie a bibliografickou a referativní službu, která se týká problematiky českých opevněných sídel.
978-80-261-0524-4

Podvedená strana

Jakub Šlouf
Fakulta pedagogická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0524-4
Doporučená cena: 320 Kč
https://e-shop.zcu.cz
Publikace analyzuje proces poválečné organizační obnovy komunistické strany na Plzeňsku v letech 1945–1948. Z úzké disciplinované sekty třicátých let se komunistická strana stávala masovou stranou se statisíci nových členů. Zároveň se přetvářela v univerzální stranu zahrnující ve svých řadách kromě dělníků též ostatní sociální a profesní složky společnosti. Jak transformace probíhala? Co přinesla stoupencům strany? Splnila jejich očekávání?

Patička