Přejít k obsahu

Oddělení povrchového inženýrství

  • Vedoucí týmu:

Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž

Doc .Dr. Ing. Antonín Kříž

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra materiálu a strojírenské metalurgie

Od roku 1993 se věnuje průmyslovým aplikacím tenkých vrstev na řezné nástroje. V této souvislosti se věnuje rovněž problematice testování nejen tenkých vrstev, ale rovněž i podkladových materiálů – nástrojové oceli, slinutým karbidům. Od roku 2006 se věnuje integritě povrchu a to jak u obrobku, tak i u nástroje. Jeho další odborností jsou expertízy pro průmyslovou praxi. Za posledních 5 let řešil přes 200 expertíz z toho i několik soudních arbitráží. Od roku 2005 vyškolil 6 doktorandů a desítky studentů vedl při jejich bakalářských a diplomových pracích.  Za dobu svého působení na ZČU má 142 publikací. Má H-index podle WoS, ISI, Thomson Reuters  3. Je autorem 7 užitných vzorů a 18 ověřených technologií. Je řešitelem popř. spoluředitelem desítky projektů (MPO Impuls, Tandem; FRVŠ; mezinárodních projektů Visegrádského fondu; GAČR).

  • Členové týmu:

Ing. Petr Beneš, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra materiálu a strojírenské metalurgie

hlavní řešitel projektu OPVpK Integrita povrchu. Jeho odborností je především nedestruktivní testování  (zkouška ultrazvukem, vířívými proudy). Dále se věnuje problematice lepení a testování nových lepidel a úpravy povrchu pro lepené spoje. V disertační práci se věnoval problematice degradace tenkých vrstev při teplotách do 1000°C. Je autorem konstrukčního řešení mechanického impact testu pro zkoušení systému tenká vrstva-substrát. Je spoluautorem užitného průmyslového vzoru.

Ing. Jiří Hájek, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra materiálu a strojírenské metalurgie

hlavní řešitel dvou projektů OPVpK zabývající se zavaděním nových předmětů (AMP projekt) do výuky a užším propojením akademické a praktické sféry (POSPOL). Po odborné stránce se věnuje tepelnému zpracování konstrukčních i nástrojových ocelí. Disertační práci obhájil na téma tribologické vlastnosti tenkých vrstev. Je autorem konstrukčního řešení tribometru pro vyšší zatížení.

Ing. Milan Vnouček, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra materiálu a strojírenské metalurgie

spolutvůrce dvou ověřených technologií. Jeho odbornost je v oblasti zjišťování chemického složení pomocí analýzy GDOES. Na toto téma řešil svoji disertační práci, v níž odhalil nepopsané procesy odprašování objemového materiálu s heterogenní strukturou. Je řešitelem projektu GAČR, v němž se zabýval zjišťováním vlastností u duplexních tenkých vrstev.

Ing. Jiří Šimeček

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra materiálu a strojírenské metalurgie

doktorand jehož tématem je integrita povrchu. Jeho práce se věnují únavovým a korozním vlastnostem reálných materiálů. Je autorem konstrukčního řešení  elektromagnetického impact testeru a novým metodám zjišťování rozvoji impactových trhlin. Jeho odbornost je i v oblasti slévárenství a to především v odlévání litin. Je spolutvůrce dvou ověřených technologií.

Ing. Pavla Klufová

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra materiálu a strojírenské metalurgie

doktorandka jejímž tématem jsou laserové technologie. V této oblasti řešila roční průmyslový projekt jehož poskytovatelem bylo MPO. Projekt byl na téma „Laserové mobilní zařízení pro zpracování ocelí“. Velmi aktivně se zapojila do spolupráce s průmyslovým partnerem na laserové technologie. Je spoluautorkou tří ověřených technologií. Její disertační práce se bude zabývat tvorbou korozivzdorných povrchových úprav metodou laserového nanášení.

Ing. Ondřej Chocholatý, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra materiálu a strojírenské metalurgie

postdoktorand který působil v průmyslu při vývoji nových pístních kroužků. Na pozici postdoka byl přijat, aby zajistil korozní zkoušky a posílil spolupráci s průmyslem. Jeho náplní je řešení projektů i zakázková činnost s vazbou na chemické procesy. Tuto činnost bude zajišťovat nejen ve spolupráci s VŠCHT Praha, ale rovněž v součinnosti s předními českými a evropskými společnostmi. V průběhu postdoktorandské činnosti navštíví významná pracoviště v ČR a v Evropě. Rovněž se zapojí do řešení celé řady projektů, kde využije praktické zkušenosti i znaslosti z oblasti materiálové chemie s vazbou na povrchové procesy a integritu povrchu.

Patička