Přejít k obsahu

Současnost týmu

  • Čím se zabýváme – profil

Tým se zaměřuje na základní i na aplikovaný výzkum v oblasti poznávání a řízení systémů, odhadu jejich neznámých veličin a rozhodování jak v podmínkách neurčitosti, tak pro deterministický popis. Hlavními tématy jsou identifikace a poznávání dynamických systémů, odhad neznámých parametrů a veličin, predikce vývoje veličin, rozhodování pro detekci poruch a změn, optimální řízení, adaptivní systémy pro zpracování signálů, informační fúze a optimalizace jak v oblasti odhadování, tak v oblasti řízení a rozhodování.

  • Teoretická a praktická využitelnost

Výstupy výzkumu v oblasti odhadu neznámých veličin se dají široce využít v různých oborech lidské činnosti, zejména se jedná o modelování procesů technické ale i netechnické povahy, v průmyslu, letectví, navigaci, pozemní dopravě, lékařství, ekonomii apod. Například v oblasti letectví a navigace se jedná o algoritmy sloužící k odhadu polohy, rychlosti a orientace v prostoru pro dopravní prostředky a satelity. Respektování neurčitosti umožní najít nová řešení, která přinášejí vyšší kvalitu. Výstupy výzkumu v oblasti detekce jsou algoritmy pro detekci změny chování sledovaných systémů, případně pro nalezení jejich poruchy. Tyto algoritmy nacházejí uplatnění při monitorování, poznávání a řízení systémů nejrůznějších typů, například moderních budov (klimatizace, vytápění), atd. Výstupem výzkumu v oblasti optimálního a adaptivního řízení jsou algoritmy zajišťující dobrou kvalitu poznávání (identifikace) i řízení systémů. Adaptivní algoritmy umožňují řízení i systémů s neznámou strukturou, nejen s neznámými parametry. V rámci výzkumu v oblasti informační fúze pak tým navrhuje metody umožňující efektivní zpracování informace pocházející z více zdrojů (např. různé typy senzorů osazené na zařízeních). Fúze dat i odhadů umožňuje decentralizované zpracování informace a umožňuje poznávání a řízení i v případech, kdy není centralizovaný přístup možný.

  • Řešené úlohy v současnosti

Projekt základního výzkumu s názvem "Konzervativní fúze v systémech odhadu propojených v síti" pro Grantovou agenturu ČR. 
Projekt se zaměřuje na základní výzkum v oblasti informační fúze v systémech odhadu stavu propojených v síti a generujících hustoty pravděpodobnosti. Důraz je v projektu kladen na problém konzervativní fúze těchto hustot pravděpodobnosti podmíněných odlišnými daty, který je z praktického pohledu významný, ale doposud není uspokojivým způsobem vyřešený. Na projektu tým spolupracuje s týmem z pracoviště Intelligent Sensor-Actuator-Systems Laboratory, Institute for Anthropomatics, Karlsruhe Institute of Technology z Karlsruhe.

Projekt aplikovaného výzkumu s názvem "Referenční systém polohy letadla" pro Technologickou agenturu ČR. 
Cílem projektu je vývoj funkčního vzorku inerciálního navigačního a referenčního systému polohy letadla využívajícího inerciální senzorů nižší třídy přesnosti integrovaných s družicovým navigačním systémem. Uvedená kombinace senzorů a moderní metody návrhu použité při vývoji systému zaručí výrazné snížení ceny výsledného zařízení. Na projektu tým spolupracuje se společností  Honeywell International s.r.o.

Centrum kompetence s názvem "Pokročilé senzory a metody zpracování dat ze senzorů" pro Technologickou agenturu ČR. 
Cílem centra je  vyvinout pokročilé senzory a metody pro zpracování senzorových dat pro širokou třídu průmyslových aplikací. 
Aplikace zahrnují například navigaci v letectví a na železnici a senzorové technologie pro monitorování zdraví budov. Na projektu tým spolupracuje s Fakultou elektrotechnickou, ČVUT v Praze, Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT Brno a se společnostmi  AŽD Praha, s.r.o., Honeywell International s.r.o., LESIKAR, a.s., Safibra, s.r.o. a SQS Vláknová optika a.s.

Vývoj softwarové implementace metod nelineárního odhadování ve formě komplexního programového balíku pokrývajícího většinu algoritmů odhadu stavu využívaných v praxi. Balík umožňuje popsat celý problém odhadu, tedy samotný generátor dat, jeho model a metodu odhadu. Na základě získaných výsledků pak umí poskytnout komplexní ohodnocení kvality odhadu včetně porovnání výkonnosti jednotlivých metod.

  • Co nabízíme

Tým je schopen řešit úlohy základního i aplikovaného výzkumu v oblastech identifikace a poznávání systémů, odhadu neznámých parametrů a veličin, rozhodování pro detekci poruch a změn, optimálního řízení, adaptivních systémů pro zpracování signálů a informační fúzi. Vedle vyřešení výše uvedených úloh základního výzkumu tým dokáže zpracovat a implementovat výsledky ve formě prakticky použitelných algoritmů. Tým může nabídnout své kapacity pro spolupráci na výzkumných úkolech s výzkumnými týmy jak na univerzitách, tak na výzkumných institucích a firmách. Také může řešit úlohy na zakázku pro firmy a instituce – takzvaný smluvní výzkum.

Tým pravidelně nabízí témata pro bakalářské, diplomové a dizertační práce jak v oblasti základního, tak aplikovaného výzkumu ve výše uvedených oblastech. V rámci práce na zvolených tématech jsou studenti přímo začleňováni do činnosti jednotlivých projektů a případně spolupracují na řešení tématu s firmami, se kterými tým spolupracuje.

Patička