Přejít k obsahu


Digitální mapové dílo ČR a jeho využitelnost v územním plánování, stavebním řádu a GIS

Citace:
ČADA, V. Digitální mapové dílo ČR a jeho využitelnost v územním plánování, stavebním řádu a GIS. In Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a geografických informačních systémech. Praha: Český svaz geodetů a kartografů, 2005. s. 3-17. ISBN: 80-02-01698-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Digital map series of the Czech republic and its usability in land planning, bulding regulations and GIS
Rok vydání: 2005
Místo konání: Praha
Název zdroje: Český svaz geodetů a kartografů
Autoři: Václav Čada
Abstrakt CZ: Článek pojednává o vazbě územního plánování a státních mapových děl ČR. Pro operativní, kompetentní a objektivní rozhodování o území je nezbytné vést značné množství aktuálních a přesných dat až na úroveň pozemkového datového modelu. Z tohoto pohledu je hodnocena vhodnost využití jednotlivých datových sad digitálních státních mapových děl. Je zkoumána možnost využití informačních registrů veřejné správy pro tvorbu a vedení územně plánovací dokumentace prostředky GIS.
Abstrakt EN: The paper deals with relations of state map series of the Czech Republic to land planning. It is necessary to manage a large amount of up-to-date and exact data for operational, qualified and objective decision-making up to the level of land parcel data model. From that point of view suitability of individual data sets of digital state map series is evaluated. Possibility of using the information registers of public administration to creating and managing the land planning documentation is also investigated.
Klíčová slova

Zpět

Patička