Přejít k obsahu


Transient phenomena in the imperfect dielectric

Citace:
HAMAR, R., MENTLÍK, V., ULRYCH, B. Transient phenomena in the imperfect dielectric. In AMTEE'05. Pilsen: University of West Bohemia, 2005. s. 27-34. ISBN: 80-7043-392-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Transient phenomena in the imperfect dielectric
Rok vydání: 2005
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Roman Hamar , Václav Mentlík , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje matematickou simulaci a numerický výpočet časově proměnného elektrického pole v nedokonalém dielektriku vloženého mezi elektrody, na které je přivedeno napětí libovolného průběhu. Cílem bylo analyzovat vliv materiálových hodnot a velikosti frekvence napětí na rozložení elektrického potenciálu v dielektriku. Řešení byla provedena metodou konečných diferencí. Výsledkem analýz jsou návrhy, za jakých podmínek lze takové typy úloh popsat pouze Laplaceovou eliptickou rovnicí a kdy je třeba použít složitější rovnici hyperbolickou.
Abstrakt EN: The paper describes the mathematic simulation and numerical computation of the electric field varying with time in the imperfect dielectric inserted between electrodes supplied with the voltage of an arbitrary time course. The aim was to analyze the influence of material values and voltage frequency on the distribution of the electric potential in the dielectrics. The solutions were carried out using the finite difference method. The results of the analyses are suggestions of some conditions under which it is possible to describe such problems using just the Laplace elliptic equation and in which cases it is necessary to apply the more complex hyperbolic equation.
Klíčová slova

Zpět

Patička