Přejít k obsahu


Odhad parametrů a návrh struktury neuronové sítě v identifikaci nelineárních stochastických systémů

Citace:
HERING, P. Odhad parametrů a návrh struktury neuronové sítě v identifikaci nelineárních stochastických systémů. Plzeň : 2005, 99 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Parameter estimation and structure adaptation of neural network in identification of nonlinear stochastic systems
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Autoři: Pavel Hering
Abstrakt CZ: Tato disertační práce se zabývá problematikou parametrické identifikace stochastických systémů. Předevąím je zaměřena na oblast identifikace nelineárních systémů vyuľívající k modelování dynamiky systému perceptronových sítí. V práci je nejprve formulována obecná úloha identifikace systémů s podrobným popisem jednotlivých kroků identifikační procedury. Poté se výklad soustřeďuje na dva kroky identifikační procedury, jmenovitě na volbu vhodné struktury sítě a volbu vhodné metody pro odhad parametrů. Nejprve je předpokládána pevně daná struktura sítě, jejíľ parametry jsou odhadovány, později je tento předpoklad uvolněn a je řeąen i problém hledání vhodné struktury sítě.
Abstrakt EN: The present thesis deals with the questions of parametric identification of stochastic systems. First of all, it is focused on the field of identification of non-linear systems using for the modelling of system dynamics of multilayer perceptron networks. In first place, in the thesis there is formulated the general role of the system identification along with a detailed description of the individual steps of the identification process. Then, the explanation is concentrated on two steps of the identification process, namely on the choice of a suitable structure of network and on the choice of a suitable method for the estimation of parameters. First, there is presupposed a fixed structure of network, the parameters of which are estimated, then, the above-cited presupposition is released and also the question of the search for a suitable structure of network is solved.
Klíčová slova

Zpět

Patička