Přejít k obsahu


Combination of classifiers for automatic recognition of dialog acts

Citace:
KRÁL, P., CERISARA, C., KLEČKOVÁ, J. Combination of classifiers for automatic recognition of dialog acts. Interspeech Lisboa 2005, 2005, roč. 0, s. 825-828. ISSN: 1018-4074
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Combination of classifiers for automatic recognition of dialog acts
Rok vydání: 2005
Místo konání: Bonn
Název zdroje: ISCA
Autoři: Pavel Král , Christophe Cerisara , Jana Klečková
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá automatickým rozpoznáváním aktů dialogu (AD) v češtině. Jsou uvažovány následující AD: sdělení, příkaz, otázka ano/ne a ostatní otázky. Pro rozpoznávání AD je použita lexikální a prozodická informace. Hlavním cílem tohoto článku je srovnání různých metod kombinování výsledků těchto dvou klasifikátorů. Použijeme-li český korpus pro rezervaci vlakových jízdenek, obdržítme pouze pomocí lexikální informace asi 92% správně klasifikovaných DA a pomocí prozódie jen asi 45%. Kombinací obou klasifikátorů pomocí vícevrstveného perceptronu se nejnižší (lexikální) word error sníží o 26%.
Abstrakt EN: This paper deals with automatic dialog acts (DAs) recognition in Czech. The dialog acts are sentence-level label is that represent different states of a dialogue, depending on the application. We consider the following DAs:statements, orders, yes/no questins and other questions. We propose to use both lexical and prosodic information for DAs recognition. The main goal of this paper is to compare different methods to combine the results of both classifiers. On a Czech corpus simulating a reservation of train tickets, the lexical information only gives about 92% if classification accuracy, while prosody gives only about 45% of accurency. When both classifiers are combined with a multilayer perceptron, the lowest (lexical) word error rate further decreases by 26%.
Klíčová slova

Zpět

Patička