Přejít k obsahu


Odchylkový model provozu elektrizační soustavy

Citace:
MÁSLO, K., ČERNÝ, V., FIALOVÁ, A., JANEČEK, P. Odchylkový model provozu elektrizační soustavy. In Simulace a dynamické modelování procesů v elektrizační soustavě. Praha : EGÚ Praha Engineering, 2005. s. 1-12.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Deviation model of electrical transmission system operation
Rok vydání: 2005
Místo konání: Praha
Název zdroje: EGÚ Praha Engineering
Autoři: Karel Máslo , Václav Černý , Andrea Fialová , Petr Janeček
Abstrakt CZ: Jednou ze systémových služeb, kterou zajišťuje provozovatel přenosové soustavy (ČEPS, a.s.) je udržování výkonové rovnováhy. Cílem této služby je udržet velikost exportu/importu do sousedních soustav na předepsané (sjednané) hodnotě. Při provozu elektrizační soustavy se musí velikost odchylky salda předávaných výkonů (rozdíl mezi plánem a skutečností) udržovat v předepsaných mezích. Provozovatel k tomuto účelu používá tzv. podpůrné služby. Aby mohla být provedena optimalizace objemu a skladby těchto podpůrných služeb, je potřeba znát velikost a dynamiku odchylek, které budou pokrývány. Z tohoto důvodu byl vytvořen tzv. odchylkový bilanční model, který generuje hodnoty regulační odchylky v otevřené smyčce a umožňuje určit velikosti regulačních záloh jednotlivých druhů podpůrných služeb.
Abstrakt EN: One of system services that an electrical transmission system operator guarantees is power balance maintainance. The aim of this service is to keep power export/import to surrounding electrical systems at a given value. It implies that the amplitude of a power balance amount deviation has to be kept in specified boundaries. The operator uses for this purpose so called supporting services. In order to perform the volume and composition optimization of the supporting services it is needed to know the magnitude and dynamics of the deviation that will be decayed. For this reason a deviation balance model has been created that generates a control deviation in open loop and enables to determine control store sizes of particular kinds of the supporting services.
Klíčová slova

Zpět

Patička