Přejít k obsahu


Integral model of eddy currents of arbitrary time dependence

Citace:
KARBAN, P., DOLEŽEL, I., ULRYCH, B. Integral model of eddy currents of arbitrary time dependence. In IC SPETO 2005. Gliwice: Politechnika Slaska, 2005. s. 71-74. ISBN: 83-85940-27-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Integral model of eddy currents of arbitrary time dependence
Rok vydání: 2005
Místo konání: Gliwice
Název zdroje: Politechnika Slaska
Autoři: Pavel Karban , Ivo Doležel , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: Problémy vířivých proudů a návazných jevů (elektrodynamické síly, Jouleovy ztráty) v lineárních kovových strukturách jsou v současnosti řešeny převážně diferenciálními technikami (FEM apod.). Některé úlohy lze však takto řešit obtížně nebo vůbec. Komplikace se objevují např. v upořádáních s geometricky nesouměřitelnými podoblastmi nebo s pohybujícími se elementy. Další problémy může vyvolat neznalost okrajových podmínek, což je pro problémy vířivých proudů typické. Jednou z alternativ jak tyto problémy řešit (jsou-li lineární), je integrální přístup. Jeho základní matematický model sestává ze systému Fredholmových integrálních rovnic druhého druhu s derivací proudových hustot uvnitř integrandu. V příspěvku je odvozen kompletní 3D model, avšak jeho další zpracování (diskretizace, odvození numerických schémat a algoritmizace) je dále ukázáno jen pro 2D případ.
Abstrakt EN: Problems of eddy currents and associated effects (electrodynamic forces, Joule losses) in linear metal structures are nowadays prevailingly solved by various differential techniques (FEM etc.). But there exists a group of tasks whose processing by these methods may appear problematic or even prohibitive. Complications may appear, for example, in arrangements with geometrically incommensurable or moving elements. Difficulties may also be caused by ignorance of boundary conditions, which is typical for tasks of this kind. One of the alternatives how to solve such problems (as far as they are, of course, linear) is the integral approach. Its basic continuous mathematical model consists of a system of the second-kind Fredholm integral equations with a time derivative of current densities in the integrand. The paper presents a general derivation of these equations in 3D.
Klíčová slova

Zpět

Patička