Přejít k obsahu


Analýza právních forem podnikání z pohledu výhodnosti pro klastr

Citace:
ŠIMON, M. Analýza právních forem podnikání z pohledu výhodnosti pro klastr. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. 27 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analyse of enterprise legal forms from the point of view of cluster advantage and cluster organizational development
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Michal Šimon
Abstrakt CZ: Klastry jsou jednou z variant síťového uspořádání podniků, které s sebou nese určitá specifika, jako je např. integrace institucí terciálnho vzdělávání, krajských orgánů či jejich poradenských složek. Klastry jako seskupení výše jmenovaných složek jsou specifické svým cílem „Vytvářet vhodné podnikatelské prostředí pro členy klastru“. Zdá se to velmi prosté, ale narazíme hned na počátku, kdy budeme volit vhodné právní uspořádání klastru z pohledu splnění veškerých organizačních a funkčních podmínek klastru. Z tohoto důvodu bylo tedy nutné provést analýzu veškerých možných právních forem uspořádání klastru a to při zohlednění podnikatelského charakteru klastru.
Abstrakt EN: Clusters are one of the varieties of company network organizations, which bring certain specifications, such as integration of institutions of tertiary education, regional authorities or their advisory services. Clusters as a group of above mentioned elements are unique with their objective “Creating suitable enterprise environment for cluster members”. It seems very simple, however, we will collide with a problem right at the beginning, when we will need to choose the suitable legal cluster organization to fulfil all organizational and functional cluster conditions. Hence it is necessary to carry out the analyse of all possible cluster legal forms according to enterprise cluster character as well.
Klíčová slova

Zpět

Patička