Přejít k obsahu


Integrodifferential Model of Eddy Currents in Axisymmetric Nonmagnetic Bodies Heated by Moving Inductor

Citace:
KARBAN, P., DOLEŽEL, I., ŠOLÍN, P. Integrodifferential Model of Eddy Currents in Axisymmetric Nonmagnetic Bodies Heated by Moving Inductor. In Research in electrotechnology and applied informatics. Katowice: Silesian University of Technology, 2005. s. 217-223.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Integrodifferential Model of Eddy Currents in Axisymmetric Nonmagnetic Bodies Heated by Moving Inductor
Rok vydání: 2005
Místo konání: Katowice
Název zdroje: Silesian University of Technology
Autoři: Pavel Karban , Ivo Doležel , Pavel Šolín
Abstrakt CZ: Posuvný indukční ohřev je proces využívaný v četných aplikacích (povrchové vysoušení, popouštění a další). Výrobek je ohříván zpravidla válcovým induktorem protékaným střídavým proudem, jenž se pohybuje podél něho. Základní matematický model procesu sestává ze dvou parciálních diferenciálních rovnic popisujících rozložení elektromagnetického a teplotního pole. Obě pole jsou charakterizována časově proměnnými okrajovými podmínkami. Model je zpravidla řešen diferenciálními metodami. Tato metoda ovšem vyžaduje přesíťování oblasti v každém časovém kroku (pozice induktoru se trvale mění), což je časově náročné. Příspěvek nabízí alternativní metodu vycházející z integrálního přístupu, jež je vhodná pro řešení lineárních úloh tohoto typu. Místo určování pole v celé definiční oblasti tento přístup přímo poskytuje rozvoj proudových hustot v ohřívaném tělese.
Abstrakt EN: Continual induction heating represents a technological process used in numerous applications (surface drying, tempering and a lot of others). The workpiece (mostly of rectangular or circular cross-section) is heated by a cylindrical inductor carrying harmonic current slowly moving along it. The basic mathematical model of the process consists of two partial differential equations describing the distribution of electromagnetic and temperature fields. Both fields are characterized by time variable boundary conditions. The model is usually solved by numerical algorithms starting from differential techniques. This way requires, however, remeshing of the definition area at each time level (position of the inductor is permanently changing), which may prove to be somewhat awkward. The paper offers an alternative to this method based on the integral approach, suitable for solving linear problems of this kind.
Klíčová slova

Zpět

Patička