Přejít k obsahu


Overview of selected numerical methods for computation of Electromagnetic and other physical fields in power applications

Citace:
DOLEŽEL, I., BARGLIK, J., ŠOLÍN, P., KARBAN, P., ULRYCH, B. Overview of selected numerical methods for computation of Electromagnetic and other physical fields in power applications. In Research in electrotechnology and applied informatics. Katowice: Silesian University of Technology, 2005. s. 13-26. ISBN: 83-88415-40-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Overview of selected numerical methods for computation of Electromagnetic and other physical fields in power applications
Rok vydání: 2005
Místo konání: Katowice
Název zdroje: Silesian University of Technology
Autoři: Ivo Doležel , Jerzy Barglik , Pavel Šolín , Pavel Karban , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: V mnoha úlohách znalost samotná elektromagnetického pole není konečným cílem našeho úsilí, ale pouze východiskem k vyhodnocení jeho tepelných, silových a dalších účinků. To je typické např. pro široké spektrum sdružených úloh v elektromagnetismu, jež jsou typické vzájemnou interakcí několika fyzikálních polí (v nichž právě elektromagnetické pole hraje dominantní roli), jež se navzájem ovlivňují. Numerické modelování takových úloh není snadné. Jejich matematické modely jsou obvykle dány soustavou parciálních diferenciálních (často nelineárních a nestacionárních) rovnic popisujících jednotlivá pole, a v řadě případů i několika obyčejnými nelineárními rovnicemi popisujících chování přidružených obvodů (elektrických, magnetických, mechanických, tepelných). Úspěšné a dostatečně přesné řešení těchto soustav vyžaduje algoritmy, jenž jsou dostatečně spolehlivé, robustní a rychlé. Jejich výběr závisí na základních charakteristikách řešené úlohy (kmitočet, geometrie, předpokládaný časový vývoj důležitých veličin).
Abstrakt EN: In a lot of tasks the knowledge of electromagnetic fields themselves does not represent the final goal of our effort, but just the starting point for evaluation of their thermal, force and other effects. This is typical, for example, for a wide class of coupled problems in electromagnetics characterized by mutual interaction of several physical fields (where the electromagnetic field plays the primary role) influencing one another. Numerical modeling of such problems is not an easy business. Their mathematical models are usually given by a set of partial differential equations (often nonlinear and nonstationary) describing the particular fields that may be supplemented with another set of ordinary differential equations describing behavior of various associated circuits (electric, magnetic, mechanical and thermal). Successful and sufficiently accurate solution to these systems requires advanced algorithms and numerical schemes that are reliable, robust and fast.
Klíčová slova

Zpět

Patička