Přejít k obsahu


Propagation of surge - waves on connection overhead line - cable line

Citace:
BENEŠOVÁ, Z., KOTLAN, V. Propagation of surge - waves on connection overhead line - cable line. In Amtee´05. Pilsen: University of West Bohemia, 2005. s. F1-F6. ISBN: 80-7043-392-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Propagation of surge - waves on connection overhead line - cable line
Rok vydání: 2005
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Zdeňka Benešová , Václav Kotlan
Abstrakt CZ: Článek se zabývá rázovýmy jevy na přenosovém vedení složeném ze dvou částí: venkovní vedení a kabelové vedení. Je uvažován případ, kdy je venkovní vedení napájeno a připojeno ke kabelu přímo nebo přes transformátor. Zakončení kabelového vedení může být modelováno odporem, indukčností, kapacitou nebo jejich kombinací. Je řešeno šíření rázové vlny indukované bleskovým výbojem ovlivňujícím vedení v libovolném místě vedení. Problém je řešen numericky v časové oblasti. Správnost a korektnost výsledků je ověřena na ilustrativním příkladu. Dle navženého algoritmu je vypočteno rozložení indukovaných proudů a napětí podél celého vedení a zejména v blízkosti místa propojení obou částí vedení. Znalost hodnoty možného přepětí je důležitá pro správné nastavení izolace a ochran.
Abstrakt EN: The paper deals with surge phenomena on transmission lines consisting of two parts – overhead line and cable. The case of the overhead line supplied by the voltage source and connected to the cable directly or via the transformer is considered. The load of cable line can be modelled by resistance, capacitance, inductance or any combination of them. The propagation of surge wave induced by the lightning affecting the overhead line in any point is observed. Problem is solved numerically in the time domain. The efficiency and correctness of the used method is shown on an illustrative example. According to the suggested algorithms is calculated the distribution of induced current and voltage along the whole transmission line namely near to the place of connection both lines. The knowledge of peak voltage value is necessary for correct design of insulation system and for the reliable setting of protections.
Klíčová slova

Zpět

Patička