Přejít k obsahu


Bicriterial dual control for stochastic systems with unknown variable parameters

Citace:
ŠIMANDL, M., FLÍDR, M. Bicriterial dual control for stochastic systems with unknown variable parameters. In Nonlinear control systems 2001 (NOLCOS 2001). Vol. 2. Oxford: IFAC, 2002. s. 1013-1018. ISBN: 0-08-043560-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Bicriterial dual control for stochastic systems with unknown variable parameters
Rok vydání: 2002
Místo konání: Oxford
Název zdroje: IFAC
Autoři: Miroslav Šimandl , Miroslav Flídr
Abstrakt CZ: Je navržen suboptimální duální regulátor pro diskrétní stochastické systémy s neznámými parametry. Jsou navržena a použita dvě kritéria tak, aby byly zajištěny oba aspekty duálního řízení - opatrnost a aktivní učení. Procedura hledání optima sestává z minimalizace kvadratické ztrátové funkce a maximalizace chyby jednokrokové predikce na předem určené oblasti. Pro současný odhad stavu a parametrů systému s gaussovskými a negaussovkými poruchami jsou použity Rozšířený Kalmanův filtr a metoda gaussovských směsí. Na příkladech je provedeno srovnání navrženého regulátoru s opatrným a ekvivalentně určitým regulátorem.
Abstrakt EN: A suboptimal dual controller for discrete stochastic systems with unknown parameters is proposed. Two criteria are designed and used to ensure both aspects of dual control - caution and active learning. The optimization procedure consists of minimization of a quadratic cost function and maximization of the one-step prediction error on certain domain. Extended Kalman filter and Gaussian sum method were used for simultaneous state and parameter estimation of systems with Gaussian and non-Gaussian disturbances, respectively. Comparison of the proposed dual controller with caution and certainty equivalent controllers is shown in numerical examples.
Klíčová slova

Zpět

Patička