Přejít k obsahu


Teorie vlastností technických systémů v oboru části a mechanismy strojů

Citace:
HOSNEDL, S., KRÁTKÝ, J. Teorie vlastností technických systémů v oboru části a mechanismy strojů. In Sborník referátů. Praha: České vysoké učení technické, 2003. s. 102-105. ISBN: 80-01-02788-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The theory of properties of technical systems in the field of machine elements and mechanisms
Rok vydání: 2003
Místo konání: Praha
Název zdroje: České vysoké učení technické
Autoři: Stanislav Hosnedl , Jaroslav Krátký
Abstrakt CZ: Kterákoli strojní část (ME) a její proces životního cyklu vyžadují, aby vyhovovaly mnoha požadavkům. Jsou to nejen požadavky týkající se provozních/transformačních funkcí ME a jejich parametrů, spojovacích rozhraní, atd., ale také vysoká bezpečnost výrobků a ochrana zdraví, příjemný vzhled, jednoduchá výroba, doprava, údržba a likvidace, vysoká environmentální kompatibilita, nízká cena, krátký čas dodání a mnoho dalších. V minulosti (před Releaux) se mělo za to, že existuje nesčetný počet takových vlastností, které byly, nadto, odlišné pro příslušné oblasti technických produktů – technických systémů (TS). Příspěvek prezentuje zhuštěný a transparentní zobecněný teoretický podklad k systému vlastností životního cyklu TS včetně jejich vztahů k požadované Kvalitě, Nákladům a Času, který je plně opodstatněný pro kterýkoli ME.
Abstrakt EN: Any machine element (ME) and its life cycle process are demanded to meet many requirements. These are not only requirements concerning the ME operational/ transformation functions and their parameters, connection interfaces, etc., but also high product safety and health protection, good appearance, easy manufacturing, transport, maintenance and liquidation, high environmental compatibility, low price, short delivery time, and many others. In the past (before Releaux) it was believed that there were countless numbers of such properties, which were, moreover, different for respective areas of the technical products – technical systems (TS). The paper presents a concise and transparent generalised theoretical background to a system of the TS life cycle properties including their relations to the required Quality, Cost, and Time, which is also fully valid for any ME.
Klíčová slova

Zpět

Patička