Přejít k obsahu


An Engineering desing information and evaluation system for regional rail vehicles

Citace:
HOSNEDL, S., HELLER, P. An Engineering desing information and evaluation system for regional rail vehicles. In AEDS 2005 Workshop. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. s. 17-18. ISBN: 80-7043-415-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: An Engineering desing information and evaluation system for regional rail vehicles
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Stanislav Hosnedl , Petr Heller
Abstrakt CZ: V příspěvku je představen vyvinutý a v MS Excel implementovaný komplexní Informační a hodnotící systém pro regionální kolejová vozidla (RKV). Systém je koncipován na základě teorie vlastností technických produktů. Systém umožňuje uživatelsky příznivé modifikace a systematické zvětšování jak počtu charkteristik, tak typů RKV. Umožňuje i konverzi na jiné třídy a typy technických produktů. Dalším cílem je doplnění zejména o údaje k charakteristikám, které nejsou obecně dostupné, ale jsou např. známy uživatelům, v opravnách apod. Tím bude uživatelům poskytnut ještě efektivnějíš podpora pro jejich náročná a odpovědná koncepční rozhodnutí.
Abstrakt EN: A developed and implemented on MS Excel comprehensive Information and Evaluation System for Regional Rail Vehicles (RRV) based on the theory of properties of technical products is introduced. The system enables user friendly modifications and systematic extensions both of the number of characteristics and RRV types. It enables easy conversion for any class and type of technical product. The next aim is to search especially for information which is not generally available, for example, accessible only at users, repair shops, and so on, to provide engineering designers and their managers with even more effective support for their demanding and responsible conceptual decisions.
Klíčová slova

Zpět

Patička