Přejít k obsahu


Přechodové kmity pohonu dvojkolí kolejového vozidla

Citace:
HLAVÁČ, Z., ZEMAN, V. Přechodové kmity pohonu dvojkolí kolejového vozidla. In Dynamics of machines 2006 = Dynamika strojů 2006. Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006. s. 23-30. ISBN: 80-85918-97-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Transient vibration of the railway vehicle wheelset drive
Rok vydání: 2006
Místo konání: Prague
Název zdroje: Academy of Sciences of the Czech Republic
Autoři: Zdeněk Hlaváč , Vladimír Zeman
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá přechodovými torzními kmity pohonu dvojkolí kolejového vozidla vyvolanými rychlou změnou adhezních momentů v kontaktní ploše mezi dvojkolím a kolejnicemi. Počáteční podmínky simulaci přechodových kmitů jsou dány provozními parametry splňujícími podmínky statické rovnováhy pohonu dvojkolí. Je vyšetřováno kmitání vyvolané změnou celkové vertikální kolové síly a změnou součinitele smykového tření mezi koly a kolejnicí. Zkoumána je citlivost dynamické odezvy pohonu konkrétního kolejového vozidla na změnu návrhových a provozních parametrů před porušením statické rovnováhy
Abstrakt EN: This paper deals with torsional transient vibration of the railway vehicle wheelset drive developed by fast change of creep moments in contact area between the wheels and rail. The starting position for the transient vibration simulation is given by drive operation parameters satisfying the static equilibrium conditions of the wheelset drive. The vibrations developed by change of vertical total normal forces and by change of friction coefficient between the wheels and rail are investigated. Dynamic response sensitivity of the concrete railway vehicle drive with respect to chosen design and operation parameters before static equilibrium disturbance is investigated.
Klíčová slova

Zpět

Patička