Přejít k obsahu


Modelling of pipeline systems conveying fluid under large displacements and rotations

Citace:
DUPAL, J. Modelling of pipeline systems conveying fluid under large displacements and rotations. In Modelling and optimization of physical systems. Gliwice: Politechnika Slaska, 2006. s. 7-10. ISBN: 83-60102-30-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modelling of pipeline systems conveying fluid under large displacements and rotations
Rok vydání: 2006
Místo konání: Gliwice
Název zdroje: Politechnika Slaska
Autoři: Jan Dupal
Abstrakt CZ: Článek uvádí přístup k modelování vibrací potrubí pod vlivem protékající tekutiny při respektování velkých posuvů a rotací, avšak přetvoření jsou uvažována malá. Z toho plyne předpoklad platnosti Hoockeova zákona. Pro odvození pohybové rovnice a jednotlivých matic vyjadřujících vnitřní a setrvačné síly je využita korotační formulace. V případě přímých prvků je jako měřítko deformace použit Greenův deformační tenzor vztažený ke korotačnímu souřadnicovému systému. Tento tenzor nemůže být nahrazen Cauchyho (lineárním) deformačním tenzorem navzdory faktu, že deformace jsou malé, protože Cauchyho deformační tenzor není schopen respektovat membránové deformace [1]. Pro popis napětí je využit druhý Piolův-Kirchhoffův tenzor napětí. Matice odpovídající vnitřním a setrvačným silám jsou závislé na zobecněných výchylkách a rychlostech a z tohoto důvodu je výsledná pohybová rovnice geometricky nelineární.
Abstrakt EN: The paper deals with modelling approach to the pipeline vibration under flowing fluid influence respecting large displacements and rotations but small strains and thus the validity of Hoocke’s law is supposed. A corotational formula is used for deriving of equation of motion and individual element matrices expressing inner and inertia forces. In case of straight elements a Green‘s strain tensor relative to corotational coordinate system is used. This tensor can not be replaced by Cauchy strain tensor inspite the deformation is small because the Cauchy strain tensor is not able to respect the membrane deformation [1]. The second Piola-Kirchhoff tensor is used as a measure of stress. The matrices corresponding to the inner and inertia forces are displacement and velocity dependent and for this reason the resulting equation of motion is geometrically nonlinear.
Klíčová slova

Zpět

Patička