Přejít k obsahu


Propagation of surfe waves on non-homogenous transmission lines induced by lightning stroke

Citace:
BENEŠOVÁ, Z., KOTLAN, V. Propagation of surfe waves on non-homogenous transmission lines induced by lightning stroke. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2006, roč. 5, č. 1-2, s. 198-203. ISSN: 1336-1376
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Propagation of surfe waves on non-homogenous transmission lines induced by lightning stroke
Rok vydání: 2006
Místo konání: Žilina
Název zdroje: Faculty of Electrical Engineering, University of Žilina
Autoři: Zdeňka Benešová , Václav Kotlan
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá rázovýmy jevy na nehomogením přenosovém vedení. Je uvažován případ rázových jevů vzniklých v důsledku atmosférického výboje. Bleskový výboj je modelován jako proudová vlna injektovaná do libovolného místa vedení. Je zde počítáno šíření rázové vlny vzniklé na venkovním vedení a její přestup na kabelovou část vedení. Problém je řešen numericky v časové oblasti. Funkčnost a přesnost použité metody je znázorněna na ilustrativním příkladu. Dle navrženého algoritmu je počítáno rozložení proudu a napětí podél celého vedení, zvláště pak v okolí místa propojení obou částí vedení. Propojovací článek obou vedení je modelován různými dvojbrany.
Abstrakt EN: The paper deals with surge phenomena on non-homogeneous transmission lines. The case of surge phenomena caused by the lightning stroke is considered. The lightning is modeled as the current wave injected by the source placed at any internal point of the line. The propagation of the surge wave induced by the lightning affecting the overhead line and transmitting to the cable is evaluated. Problem is solved numerically in the time domain. The efficiency and correctness of the proposed method is shown on some illustrative examples. According to the suggested algorithms is calculated the distribution of induced current and voltage along the whole transmission line namely near to the place of the connection both lines. The manner of the lines-connection is modeled due to various two-ports.
Klíčová slova

Zpět

Patička