Přejít k obsahu


Simulation of strain gauge thermal effect during residual stress hole drilling measurement

Citace:
LITOŠ, P., ŠVANTNER, M., HONNER, M. Simulation of strain gauge thermal effect during residual stress hole drilling measurement. Journal of Strain Analysis for Engineering Design, 2005, roč. 40, č. 7, s. 611-619. ISSN: 0309-3247
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Simulation of strain gauge thermal effect during residual stress hole drilling measurement
Rok vydání: 2005
Autoři: Pavel Litoš , Michal Švantner , Milan Honner
Abstrakt CZ: Odvrtávací metoda pro měření zbytkových napětí je založena na odvrtání malého otvoru v povrchu měřeného vzorku a měření uvolněného napětí v blízkosti tohoto otvoru pomocí speciálních tenzometrických růžic. Teplota a tepelné deformace indukované procesem odvrtávání mohou způsobit významné chyby v měření uvolněných deformací. Článek se zabývá počítačovou simulací teplot a tepelných deformací v průběhu odvrtávání. V článku jsou popsány techniky numerické simulace pro řešení nepřímé úlohy stanovení tepelného toku a řešení přímé úlohy množství alternativ řešeného termomechanického procesu. Je ukázáno porovnání simulovaných a měřených teplot a deformací.
Abstrakt EN: The hole drilling residual stress measuring method is based on drilling a small hole in a material sample and measuring the strain relieved in the hole vicinity. The temperature and thermal strain induced by the drilling process can cause significant errors in the relieved strain measurement. The paper deals with computer simulation of the temperature and thermal strains in the sample during drilling. The paper describes the computer modelling technique for solving an indirect thermal problem of drilling heat flux determination and a direct thermomechanical problem for a set of the process alternatives. Comparisons of simulated and experimentally determined temperatures and strains are presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička