Přejít k obsahu


Nonlinear vibration of the pipelines conveying fluid

Citace:
DUPAL, J. Nonlinear vibration of the pipelines conveying fluid. In Computational mechanics 2006. Pilsen: University of West Bohemia, 2006. s. 113-122. ISBN: 80-7043-477-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Nonlinear vibration of the pipelines conveying fluid
Rok vydání: 2006
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Jan Dupal
Abstrakt CZ: Předmětem článku je modelování a vliv počátečních podmínek a rychlosti protékající tekutiny na vibrace potrubního systému. Zmíněný model respektuje velká posunutí a velké rotace, avšak pouze malé deformace a předpokládá se platnost Hoockeova zákona. Pro odvození pohybové rovnice, koeficientových matic jednotlivých prvků a vektorů vnitřních a setrvačných sil je použita korotační formulace. Navzdory malým deformacím je použit Greenův deformační tenzor pro respektování membránových sil Crisfield (1991). Jako míra napětí je použit 2. Piola-Kirchhofův tensor napětí. Matice odpovídající vnitřním a setrvačným jsou závislé na výchylkách a rychlostech, a proto je použit zvláštní přístup k integraci.
Abstrakt EN: The modelling and influence of initial conditions and fluid flow velocity to the vibration of pipeline system model is the subject of this paper. The mentioned model takes into account the large displacements and rotations but small strains and thus the validity of Hoocke’s law is supposed. A corotational formula is used for deriving of equation of motion and individual element matrices and vectors expressing inner and inertia forces. Inspite of small deformations a Green‘s strain tensor relative to the corotational coordinate system is used to be able to respect the membrane forces-Crisfield (1991). The second Piola-Kirchhof tensor is used as a measure of stress. The matrices corresponding to the inner and inertia forces are displacement and velocity dependent and for this reason a special approach to the integration is used.
Klíčová slova

Zpět

Patička