Přejít k obsahu


A new approach to modelling of electricity transmission system operation

Citace:
JANEČEK, E., ČERNÝ, V., FIALOVÁ, A., FANTÍK, J. A new approach to modelling of electricity transmission system operation. In 2006 IEEE PES power systems conference & exposition. Atlanta: IEEE Power Engineering Society, 2006. s. 1429-1434. ISBN: 1-4244-0178-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A new approach to modelling of electricity transmission system operation
Rok vydání: 2006
Místo konání: Atlanta
Název zdroje: IEEE Power Engineering Society
Autoři: Eduard Janeček , Václav Černý , Andrea Fialová , Josef Fantík
Abstrakt CZ: Jednou ze systémových služeb, kterou operátor elektrizační přenosové soustavy zajišťuje, je udržování výkonové rovnováhy. Cílem této služby je udržet velikost importu/exportu ze/do sousedních elektrizačních přenosových soustav na žádané hodnotě. To znamená, že odchylka salda výkonu se musí nacházet v určitých daných mezích. Operátor využívá pro tento účel podpůrné služby. Aby mohla být provedena optimalizace celkového množství a skladby těchto podpůrných služeb, je třeba znát amplitudu a dynamiku odchylky, která má být eliminována. Za tímto účelem byl navržen odchylkový bilanční model, který popisuje a simuluje provoz elektrizační přenosové soustavy.
Abstrakt EN: One of basic system services that an electrical transmission system operator guarantees is power balance maintenance under invariable frequency. The aim of this service is to keep power export/import to/from surrounding electrical systems at a proposed value. It implies that the amplitude of a power balance amount deviation has to be kept in specified boundaries. The operator uses supporting services for this purpose. In order to perform the volume and composition optimization of the supporting services it is needed to know the magnitude and dynamics of the deviation that will be decayed. For this reason a deviation balance model has been designed and is presented in the paper. It describes and simulates electrical transmission system operation.
Klíčová slova

Zpět

Patička