Přejít k obsahu


Hodnocení polohové a geometrické přesnosti prvků II. vojenského mapování lokalizovaných v S-JTSK

Citace:
ČADA, V. Hodnocení polohové a geometrické přesnosti prvků II. vojenského mapování lokalizovaných v S-JTSK. In Historická krajina a mapové bohatství Česka. Praha: Historický ústav, 2006. s. 82-105. ISBN: 80-7286-093-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Evaluation of positional and geometric accuracy of Second Military Survey elements georeferenced in the JTSK coordinate system
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Název zdroje: Historický ústav
Autoři: Václav Čada
Abstrakt CZ: Topografické mapování na území Rakousko-Uherska v letech 1806 až 1869 (II. vojenské mapování - Františkovo) vykazuje řadu pozoruhodných vlastností. Cílem II. vojenského mapování bylo vytvoření mapového díla s jednotnými kartografickými (volba kartografické-ho zobrazení, souřadnicového systému, měřítkové řady map) a geodetickými základy (tri-gonometrická síť řetězců), s jednotným obsahem vojensky důležitých objektů zobrazených podle jednotného katalogu objektů (značkového klíče). Ve studii jsou definovány základní parametry pro hodnocení geometrické i polohové přesnosti vybraných prvků obsahu starých mapových děl. Na základě statistické analýzy lokalizovaných mapových listů z území jihozápadních a jižních Čech je zkoumána přesnost lokalizace mapových listů II. vojenského mapování do systému JTSK a vlastní přesnost prvků obsahu tohoto pozoruhodného mapového díla.
Abstrakt EN: Topographic mapping realized in the territory of Austria-Hungary during 1806 - 1869 (Second Military Survey of Franz) shows some remarkable features. Its goal was to create the map series with uniform cartographic representation, coordinate system and map scale, common trigonometric network and standardized content of objects of military importace represented by the uniform catalogue of cartographic symbols. Basic parameters for evaluation of positional and geometric accuracy of selected elements of old map series were defined in this paper. Based on statistical analysis of georeferenced map sheets from South-West and South Bohemia their positional accuracy in JTSK coordinate system as well as the accuracy of individual elements of the Second Military Survey were investigated.
Klíčová slova

Zpět

Patička