Přejít k obsahu


Základní datové báze geodat

Citace:
ČADA, V., HOJDAR, J., MARTINEK, M. Základní datové báze geodat. Ostrava, 2003.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Conception of Fundamental Bases of Geodata
Rok vydání: 2003
Místo konání: Ostrava
Autoři: Václav Čada , Josef Hojdar , Milan Martinek
Abstrakt CZ: V p?ísp?vku jsou v návaznosti na Program rozvoje Národní geoinforma?ní infrastruktury vymezeny cílové datové báze geodat mající povahu "základních" a datové báze pro n? "zdrojové". V této souvislosti je podán i p?ehled vazeb na r?zné relevantní kategorie u?ivatelských (tematických) datových bází. V obdobné struktu?e je zrekapitulována i struktura dato-vých bází dat ve?ejné správy (základní registry, pro n? zdrojové DB atp.). Je ukázána vzájemná provázanost a souvzta?nost soustavy datových bází geodat a datových bází dat ve?ejné správy a navr?en ?ádoucí cílový stav "základních datových bází" pro ob?, zatím odd?len? vid?né oblasti dat. Je provedeno i porovnání se sou?asným stavem.
Klíčová slova

Zpět

Patička