Přejít k obsahu


Control of intercompany logistics in supplier-customer relations

Citace:
ŠIMON, M., TROBLOVÁ, P., ČERNÝ, Z. Control of intercompany logistics in supplier-customer relations. In CRM 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 236-249. ISBN: 80-7194-909-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Control of intercompany logistics in supplier-customer relations
Rok vydání: 2006
Místo konání: Pardubice
Název zdroje: Univerzita Pardubice
Autoři: Michal Šimon , Petra Troblová , Zbyněk Černý
Abstrakt CZ: V rámci rozvinutých ekonomik jsou malé a střední podniky považovány za nejpružnější, nejefektivnější a nejprogresivnější a tedy i za nejdůležitější součást ekonomiky. Rozšiřování Evropského trhu přináší pro tyto podniky nejen podnikatelské příležitosti, ale především hrozby. Zvyšuje se konkurenceschopnost, které MSP podniky nejsou schopny důstojně čelit. Objevují se nové spolupráce a generace sítě podniků a klastrů. Jedním z faktorů, který může mít podstatný vliv na rozvoj konkurenceschopnosti malých a středních podniků je dobře fungující logistika. Tento příspěvek zdůrazňuje matematický model pro řízení logistiky v průmyslovém klastru, tudíž řízení logistiky mezi odběrateli a dodavateli.
Abstrakt EN: In terms of advanced economies are small and middle-sized companies allowed to be the most flexible, most effective and most progressive and therefore to be the most important part of economy. Dissemination of European market bears not only the entrepreneurial opportunities for these companies, but threats above all. Competition is increasing and small and middle-sized companies are not able to face it. New cooperation and generation of enterprise nets and clusters are appearing. One of the important factors which can have substantial effect for development of competitive strength for small and middle-sized companies is efficient logistics. This paper deals with the mathematical model for logistic control in an industrial cluster, therefore logistic control among the customers and the suppliers.
Klíčová slova

Zpět

Patička