Přejít k obsahu


Společenská odpovědnost firem - šance pro rozvoj sportu

Citace:
CIMLER, P. Společenská odpovědnost firem - šance pro rozvoj sportu. In Marketing management sportu. Plzeň: Západočeská univerzita , 2006. s. 1-5. ISBN: 80-7043-492-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Corporate social responsibility ; Opportunity for sport development
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Petr Cimler
Abstrakt CZ: Úloha firem ve společnosti se v posledních letech výrazně mění. Nejsou již vnímány jen jako producenti výrobků a služeb, jejichž jediným cílem je maximalizace zisku. Společensky odpovědné firmy se chovají tak, že zohledňují potřeby svého prostředí a napomáhají celkovému zlepšování stavu společnosti. Součástí tohoto chování je i dárcovská činnost a podpora neziskového sektoru a různých komunit. Dárcovství je však spojeno s nemalými úskalími i uvnitř firmy. Firmy začínají klást mnohem větší důraz na efektivitu a profesionalitu dárcovských aktivit a podpor, na jejich marketing. S prosazováním společenské odpovědnosti firem rostou i šance pro další zdroje financování sportovních aktivit.
Abstrakt EN: The role of companies in the society is in the last years markedly changing. They are not anymore perceived just as producers of goods and services with only one objective which is profit maximization. Social responsible companies act in the way that they consider need of their environment and help to general improvement of the society state. Parts of this behavior are donating activities and support of non-profit sector and different communities. However sponsorship (donations) is related with considerable difficulties inside of the company. The firms start to put more pressure on efficiency and professionalism of the donating activities and financial support, on their marketing. With enforcing of corporate social responsibility grow also the chances for further financial sources of sports activities
Klíčová slova

Zpět

Patička