Přejít k obsahu


Zátěžové modely tříd odběratelů v elektrických sítích ZČE

Citace:
JANEČEK, E. Zátěžové modely tříd odběratelů v elektrických sítích ZČE. 2005.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Load models of consumption classes in electric networks
Rok vydání: 2005
Název zdroje: Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni.
Autoři: Eduard Janeček
Abstrakt CZ: Zátěžový model tříd odběratelů vychází z myšlenky využití standardně prováděných měření na distribučních transformátorech, které obsahují agregované údaje o stochastických charakteristikách napojených odběratelů přiřazených k modelovým třídám. Každá třída je reprezentována sadami středních hodnot, směrodatných odchylek a vzájemných korelačních koeficientů pro každou čtvrthodinu dne, každé roční období a pracovní či nepracovní den. Metodami nejmenších čtverců ve formě Kalmanova filtru se z agregovaných měřených veličin odhadují sady parametrů zátěžových modelů.Korelační koeficienty umožňují efektivně vyhodnotit soudobost odběrů. Vlastní modely zátěže s technickými parametry a strukturou sítě umožňují následně počítat VaR (Value and Risk) hodnoty provozních veličin sítě.
Abstrakt EN: Load models of consumption classes are based on the idea of using standard measurements on distributive transformers, that comprise aggregate data on stochastic characteristics of connected consumers assigned to model classes. Each class is represented by sets of mean values, standard deviations and linear correlation coefficients for each quarter-hour a day, each season, workday and non-workday. Using the least square method in the form of Kalman filter, estimations of the sets of load model parameters are obtained through aggregate data measurements. Correlation coefficients make it possible to effectively evaluate simultaneous consumption. Subsequently, load models with specified technical parameters and the known structure of the network enable computing VaR (Value and Risk) values of network operation variables.
Klíčová slova

Zpět

Patička