Přejít k obsahu


Vliv niobu na TMZ s inkrementálními deformacemi u nízkolegované Mn-Si oceli

Citace:
MAŠEK, B., STAŇKOVÁ, H., NOVÝ, Z., MALINA, J. Vliv niobu na TMZ s inkrementálními deformacemi u nízkolegované Mn-Si oceli. In Acta Metallurgica Slovaca. Košice, SK: HF TU v Košiciach, 2005. s. 109-114.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence of niobium on TMT with incremental deformations in low-alloyed Mn-Si steel
Rok vydání: 2005
Místo konání: Košice, SK
Název zdroje: HF TU v Košiciach
Autoři: Bohuslav Mašek , Hana Staňková , Zbyšek Nový , Jiří Malina
Abstrakt CZ: Jedna z nejčastěji používaných přísad je niob, který je využíván na zbrždění rekrystalizace, růstu zrna a na ovlivnění fázových transformací a precipitace. V experimentu byly porovnány dva druhy TRIP ocelí, jedna s přísadou a druhá bez přísady Nb. Pro ocel bez niobu byly optimalizace nekonvenčního termomechanického zpracování s využitím inkrementálních deformací. Stejná strategie TMT byla aplikována i pro ocel s Nb. Zároveň byl odzkoušen vliv zvýšené a snížené teploty austenitizace. Získané vzorky byly analyzovány pomocí světelné a transmisní elektronové mikroskopie, kvantitativní analýzou byl určen podíl fází a rentgenovou difrakcí byl zjištěn podíl zbytkového austenitu. Výsledky tohoto výzkumu tvoří součást báze pro vývoj nových technologií inkrementálního tváření.
Abstrakt EN: One of the most frequently utilized element is niobium, being usually employed for slowing down the recrystalization, grain growth and for influencing phase transformation and precipitation. In our experiment two types of TRIP steels were compared, one with addition of niobium and the other without addition of niobium. For steel without Nb, an optimization of unconventional thermomechanical treatment with utilization of incremental deformation was carried out. The same strategy of TMT was also applied to steel with niobium and at the same time the influence of increased and decreased temperature of austenization was tested. The obtained samples were analyzed by means of light and transmission microscopy, volume fraction of phases was determined by quantitative analysis and retained austenite was detected by X-ray diffraction. The results of this research represent a part of the basis for development of new technologies of incremental forming.
Klíčová slova

Zpět

Patička