Přejít k obsahu


Využití softwarového produktu Delmia při plánování výroby

Citace:
BUREŠ, M., ČERNÝ, Z., ROUBAL, J. Využití softwarového produktu Delmia při plánování výroby. In Průmyslové inženýrství 2006. Plzeň: Západočeská univerzita , 2006. s. 45-52. ISBN: 80-7043-507-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Use of the Delmia software product in production planning
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Marek Bureš , Zbyněk Černý , Jan Roubal
Abstrakt CZ: Digitální fabrika (Digital Factory-DF) je virtuálním obrazem reálné výroby, který zobrazuje výrobní procesy ve virtuálním prostředí. Slouží především k plánování, simulaci a optimalizaci sériové výroby složitých výrobků. Digitální fabrika a její systémy jsou jednou z klíčových řešení pro oblast řízení životního cyklu produktů (PLM). Jedním z možných softwarů DF je Delmia. Pro zlepšení efektivity práce v etapě plánování výrobních procesů a zdrojů, především při změně stávající výroby nebo zavádění výroby nové, je využíván modul PE (Process Engineer). Hlavní páteří tohoto modulu je P-P-R jádro, které zajišťuje vzájemné vazby mezi produkty, procesy a zdroji. Po nadefinování těchto nezbytných prvků, lze s jejich pomocí provádět nejrůznější kalkulace materiálových a mzdových nákladů, vyhodnocovat časové analýzy (pomocí MTM), vytvářet ergonomické analýzy a v neposlední řadě celkový 3D layout dílny.
Abstrakt EN: Digital factory (DF) gives a virtual image of real production, which displays production processes in virtual environment. It serves mainly for planning, simulation and optimalization of serial manufacturing of difficult products. Digital factory and its systems are one of the key solutions for product lifecycle management (PLM). One of possible software solutions for DF is called Delmia. For improving work efficiency during planning of manufacturing processes and resources, especially when changing current production or implementing new production, process engineer (PE) module is used. The main backbone of this module is P-P-R hub, which ensures mutual relations between products, processes and resources. After defining these essential items, we can perform numerous materials and wage calculations, evaluate time analyses (with MTM method), create ergonomics analyses and last but not least complete 3D layout of a workshop.
Klíčová slova

Zpět

Patička