Přejít k obsahu


Digitální fabrika – softwarové produkty pro oblast digitální fabriky

Citace:
LEEDER, E., ULRYCH, Z., BUREŠ, M., ČERNÝ, Z., ROUBAL, J. Digitální fabrika – softwarové produkty pro oblast digitální fabriky. In MOPP 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 29-37. ISBN: 978-80-7043-535-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Digital Factory - software product for Digital Factory area
Rok vydání: 2007
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Edvard Leeder , Zdeněk Ulrych , Marek Bureš , Zbyněk Černý , Jan Roubal
Abstrakt CZ: Tento příspěvek rozšiřuje problematiku Digitální fabriky a podrobněji seznamuje s možnými softwarovými produkty pro tuto oblast. Podrobněji jsou zde popsány některé moduly systému DELMIA ve kterých spatřujeme hlavní přínosy a se kterými jsme již byli schopni pracovat. Jedním z modulů je DELMIA Process Engineer, jehož výhody jsou především v přehledném plánování hlavních komponent výrobních systémů a to produktů, procesů a zdrojů (PPR HUB). PPR hub je páteří tohoto systému a umožňuje provádět materiálové a nákladové kalkulace, ergonomické a časové analýzy a v neposlední řadě vytvářet 3D layouty výroby. Jednou z hlavních výhod je celkové ověření výroby ve virtuálním prostředí, což šetří především náklady. Značné přínosy jsou dosahovány teprve propojením se simulačním modulem QUEST (který je zde také popsán), kde je možno ověřit virtuální chod výroby.
Abstrakt EN: This paper extends the Digital Factory topic and familiarize closely with possible software products for this area. In more details there are described some modules of DELMIA system in which we see the main contribution and have already worked with. One of the modules is called DELMIA Process Engineer. Its benefit is mainly in transparent planning of the main components of production systems which are products, processes and resources (PPR-Hub). The PPR-Hub is the main backbone of the system. With its help numerous of material and cost calculations, ergonomical and time analyzes and 3D layouts are made. Great advantage is overall manufacturing check in virtual world which saves mainly the costs. Considerable contributions are reached after connection with simulation module QUEST (which is also mentioned in this paper) where virtual run of production is verified.
Klíčová slova

Zpět

Patička