Přejít k obsahu


The Influence of the Incremental Deformation Intensity on the Microstructure Development

Citace:
STAŇKOVÁ, H., MAŠEK, B., MEYER, L. The Influence of the Incremental Deformation Intensity on the Microstructure Development. In PEDD 7. Cairo: Ain Shams University, 2006. s. 771-781.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Influence of the Incremental Deformation Intensity on the Microstructure Development
Rok vydání: 2006
Místo konání: Cairo
Název zdroje: Ain Shams University
Autoři: Hana Staňková , Bohuslav Mašek , L.W. Meyer
Abstrakt CZ: Pro dosažení co nejlepších mechanických vlastností je snaha u ocelí dosáhnout co nejjemnější mikrostruktury. V případě TRIP ocelí je třeba současně s jemnozrnou strukturou dosáhnout i příslušného podílu požadovaných fází s ohledem na možnost využití TRIP efektu při finální deformaci za studena. Jejich struktura je obvykle složena z feritu, bainitu a zbytkového austenitu, který při deformaci za studena transformuje na deformačně indukovaný martenzit. Při vhodném podílu těchto fází vykazují tyto materiály dobrou kombinaci pevnosti a tažnosti. V experimentu byla v identickém termomechanickém režimu aplikována osminásobná a dvacetinásobná deformace v rozmezí teplot 900 – 720 °C. Zároveň byl zkoumán i vliv dvacetinásobné inkrementální deformace na vývoj mikrostruktury až do teploty 600 °C. S pomocí optické a řádkovací mikroskopie bylo provedeno porovnání výsledků. Podíl strukturních fází včetně podílu zbytkového austenitu byl zjištěn obrazovou analýzou.
Abstrakt EN: To achieve as good mechanical properties as possible, efforts are made to reach the finest microstructure possible in steels. Besides the fine grain microstructure the required phase volume fraction must also be obtained in case of TRIP steels to ensure the possibility of utilizing the TRIP effect during the final cold deformation. Their structure usually consists of ferrite, bainite and retained austenite, which transforms to deformation induced martensite during final cold deformation. With an appropriate volume fraction of these phases the materials show good combination of strength and ductility. In the experiment eight and twenty thermomechanical sequences in the deformation temperature range of 900-720°C. At the same time the influence of twenty step incremental deformation on the development of microstructure was carried out by means of light and electron microscopy.
Klíčová slova

Zpět

Patička