Přejít k obsahu


Průzkum současných možností přímého georeferencování leteckých měřických snímků

Citace:
ŠÍMA, J., FIALA, R. Průzkum současných možností přímého georeferencování leteckých měřických snímků. In Geos 2006. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 2006. s. 1-23. ISBN: 80-85881-25-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Investigation of Current Possibilities fo Direct Georeferencing of Aerial Survey Photographs
Rok vydání: 2006
Místo konání: Zdiby
Název zdroje: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Autoři: Jiří Šíma , Radek Fiala
Abstrakt CZ: Výzkum přesnosti prvků vnější orientace leteckých měřických snímků měřených v průběhu snímkového letu aparaturou GPS/IMU na základě analýzy dat z rozsáhlých bloků snímků pořízených v rámci periodického leteckého snímkování území České republiky v měřítku 1: 23 000 v roce 2005 na území Plzeňského kraje. Současné možnosti přímého vyhodnocení polohopisu či ortofotomapy bez následné digitální aerotriangulace a vlícovacích bodů v území. Účinky kalibrace úhlových prvků vnější orientace. Doporučení optimální technologie zpracování fotogrammetrických dat získaných barevným leteckým snímkováním na film pro účely aktualizace Základní báze geografických dat (ZABAGED) a ke stanovení výměry půdních bloků zemědělci skutečně obdělávané půdy pro získání dotací z fondů Evropské unie (IACS).
Abstrakt EN: Investigation of accuracy of exterior orientation elements of aerial survey photographs (measured during the survey flight by the GPS/IMU apparatus) was based on the analysis of extensive blocks of aerial photographs taken within the periodical aerial survey of the Czech Republic at scale 1: 23 000 in 2005 on the territory of Pilsener region. Current possibilities of direct processing of planimetry or orthophoto maps without successive digital aerotriangulation and groud control in terrain. Effects of calibration of angular elements of exterior orientation. Optimum technology of photogrammetric data processing of colour aerial photographs on film for updating of the Fundamental Base of Geographic Data (ZABAGED) and the Integrated Administration and Control System (IACS).
Klíčová slova

Zpět

Patička