Přejít k obsahu


Orientační mapa parcel - další forma katastrální mapy?

Citace:
ČADA, V. Orientační mapa parcel - další forma katastrální mapy?. In Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a geografických informačních systémech. Praha: Český svaz geodetů a kartografů, 2007. s. 17-34. ISBN: 978-80-02-01904-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: ORIENTATION MAP OF PARCELS ? FURTHER FORM OF CADASTRAL MAP ?
Rok vydání: 2007
Místo konání: Praha
Název zdroje: Český svaz geodetů a kartografů
Autoři: Doc. Ing. Václav Čada CSc.
Abstrakt CZ: V předložené stati jsou popsány hlavní dopady změn legislativních předpisů na proces digitalizace souboru geodetických informací, především katastrálních map. Podrobně je analyzován nový projekt Orientační mapy parcel jako dočasného a v současné době operativního řešení poskytování dat katastru nemovitostí na internetu.
Abstrakt EN: Principal impacts of changes in legislative provisions on the process of geodetic information files ? particularly cadastral maps ? is described in the presented paper. New project the Orientation map of parcels has been analyzed in detail as an provisional and nowadays operative solution of cadastral data providing on internet.
Klíčová slova

Zpět

Patička