Přejít k obsahu


Software for microstretch elasticity

Citace:
CIMRMAN, R., NOVÁČEK, V., ROSENBERG, J. Software for microstretch elasticity. 2006.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Software for microstretch elasticity
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Robert Cimrman , Vít Nováček , Josef Rosenberg
Abstrakt CZ: Uplatňovaný software umožňuje řešit dvojrozměrné a trojrozměrné statické úlohy lineární „mikrorozpínavé“ elasticity. Mikrokontinuální teorie zahrnuje do kontinuálního popisu pojem škály. Uplatňovaný software je implementací dvojškálového „mikrorozpínavého“ modelu, který kromě standardních posunů na makroskopické škále zavádí rovněž mikroskopické rotace „částice“ (bodu kontinua) a její rovnoměrnou deformaci. Takový model obohacuje standardní kontinuální popis a dovoluje studium nových (škálových) jevů, např. studium závislosti koncentrace napětí v závislosti na poměru charakteristických délek.
Abstrakt EN: The software allows to solve two-dimensional and three-dimensional static problems of the linear micro-strech elasticity. Micro-continua theory incorporates the notion of the scale into the continual description. The software represents an implementation of two-scale micro-stretch model that, besides of the standard translations on the macroscopic scale, introduces the microscopic rotations of a point of a continuum and as well as its uniform deformation (stretch). The model, thus, enrichies the standard continual description and allows to study new (scale-dependent) phenomena, e.g. dependence of the stress concentration on the ratio of the characteristic lengths.
Klíčová slova

Zpět

Patička