Přejít k obsahu


Utváření psychologického pojmu ve výuce psychologie

Citace:
HOLEČEK, V. Utváření psychologického pojmu ve výuce psychologie. Praha : 2006, 241 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Construing of psychological concept by edukace of psychology
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Autoři: Václav Holeček
Abstrakt CZ: Tématem disertační práce je problematika utváření psychologických pojmů studenty SŠ a VŠ. Teoretickým východiskem se staly teorie Vygotského, Piageta a Brunera. Práce analyzuje individuální, sociální a pedagogický konstruktivismus a srovnává transmisivní a konstruktivistický přístup. Samostatná kapitola teoretické části je věnována didaktice psychologie, vymezení pojmu psychodidaktika, charakteristice adolescenta a pojetí pojmu temperament. Empirická část disertační práce ověřuje na pojmu (temperament) zákonitosti popisované teoriemi. Práce zkoumá vliv způsobu výuky (transmisivní vs. konstruktivistický přístup) a vliv znalosti studentova osobního typu temperamentu. Ve výzkumu jsme pro zkoumaný vzorek studentů prokázali, že ke statisticky významným změnám v chápání pojmů ze strany studentů dochází při výuce, ve které byl uplatňován konstruktivistický způsob výuky.
Abstrakt EN: The topic of this thesis is the issue of construing psychological concepts studied. The thesis analyses constructivism and compares transmisive and constructivistic approaches within the school education. A separate section of the theoretic part deals with the didactics of psychology and with the definition of the term psycho-didactics. The empirical part of the thesis confirms the patterns described in theories on a concrete psychological concept. The thesis explores the influence of the teaching method (transmisive vs. constructivistic approach) and the influence of knowing the student s personal temperament type as well. The research in students has proved that it is the constructivistic method of teaching which brings statistically significant changes to the students understanding of examined concepts.
Klíčová slova

Zpět

Patička