Přejít k obsahu


Software pro modelování a simulaci nelineárních rotujících systémů

Citace:
BYRTUS, M., ZEMAN, V. Software pro modelování a simulaci nelineárních rotujících systémů. 2006.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Software for modelling and analysis of nonlinear rotating systems
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Miroslav Byrtus , Vladimír Zeman
Abstrakt CZ: Software je založen na využití dekompozice rotujícího nelineárního systému na subsystémy a na využití metody modální syntézy. Na základě topologické specifikace modelu je vygenerován matematický model, který je založen na modelování subsystémů metodou konečných prvků a na modelování vazeb aplikací Lagrangeových rovnic. Vytvořený programový systém umožňuje využívat modely dílčích subsystémů definovaných pouze jejich spektrálními a modálními maticemi. Pro simulaci pohybu rotující soustavy je využita metoda numerické integrace. Vstupy: geometrické parametry rotující soustavy, hmotnostní a tuhostní parametry, parametry tlumení, provozní parametry - vnější zatížení hnacích a hnaných členů, specifikace zdrojů buzení Výstupy: modální veličiny rotujícího systému, časové průběhy dynamické odezvy volitelných stavových veličin a grafické výstupy ve formě map stálých záběrů nelineárních vazeb, fázových trajektorií a bifurkačních diagramů volitelných fázových veličin.
Abstrakt EN: The developed software is based on the decomposition of rotating nonlinear system into subsystems and on using of the modal synthesis method. According to the topological specification of the model the mathematical model is composed which is based on modelling of subsystems by finite element method and on coupling modelling using Lagrange’s equations. Created program system enables to include models of subsystems defined by their spectral and modal matrices only. The simulation of the rotating system is gained by numerical integration method.
Klíčová slova

Zpět

Patička