Přejít k obsahu


Úvod k broušení tvarově složitých nástrojů

Citace:
JANDEČKA, K., SOVA, F., ŠKARDA, J., ČESÁNEK, J., ZETEK, M., MATĚJKA, J., ŘEŽÁBEK, O., MOUREK, D. Úvod k broušení tvarově složitých nástrojů. 1. vyd. Brno : UJEP, 2006, 80 s. ISBN: 978-80-7044-857-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Introduction to grinding of the sculptured surfaces
Rok vydání: 2006
Místo konání: Brno
Název zdroje: UJEP
Autoři: Karel Jandečka , František Sova , Josef Škarda , Jiří Česánek , Miroslav Zetek , Jan Matějka , Ondřej Řežábek , Daniel Mourek
Abstrakt CZ: Záv. zpr. byla vyprac. v rámci proj. GAČR č. 101/05/2562. Analýza technolog.oper. brouš., včetně použ. nástr. a brus. mat. je v první části.V dalších částech se zabývá problem. brouš. a ostření tvar. slož. nástr. a využitím NC techniky v této oblasti.Na základě těchto informací další kapit. navrhuje tři možné směry řešení (teoret. mat.model a jeho aplikace, využití CAD/CAM syst. a vývoj vlastní iterační metody).Následuje pasáž věnovaná teoret. obl. model. tvar. ploch analytickým popisem a nástinem aplikace obal. ploch v této problematice.Dále je popsán rozbor možností a použitelnosti CAD/CAM syst. CIMATRON pro broušení tvar. nožů.Na to pak navazuje kap. obsahující rozprac. prob. brouš. obvod. tvar. drážek fréz v CAD/CAM syst. Cimatron.Zvláštní pozornost je v závěrečné části věnovaná rozboru prac. mož. brusky na nástr. WALTER Helitronic a možn. jejího volného prog..A to je doplněno návrhem a rozprac. řeš. iterač. met. pro tvorbu NC progr.
Abstrakt EN: Text was processed in a within of framework project GAČR num. 101/05/2562. It contains analysis of operation of grinding, tools and grinding materials. Study of the process field and sharpening of sculptured shape tools by use NC technology is in next part of this text. On the basis of information the next chapter suggests three possible directions of solution. Next part contains theory of sculptured surfaces modeling with analytical description and CAD/CAM system CIMATRONIT use for sharpening of cutting tools. Next chapter contains method for grinding envelope sculptured slots of milling tools in CAD/CAM system Cimatron. Special attention is devoted to functions set of tool grinding machine WALTER Helitronic and free programming method possibilities, in final part of this text. This part of the text is complete by method and designed solution of iterative NC programming module.
Klíčová slova

Zpět

Patička