Přejít k obsahu


Provozování, připojování a modelování fotovoltaických systémů

Citace:
BĚLÍK, M. Provozování, připojování a modelování fotovoltaických systémů. Plzeň : 2007, 108 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Operation, service and simulations of photovoltaic systems
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Autoři: Milan Bělík
Abstrakt CZ: První část práce se zabývá měřením a analýzou základních veličin popisujících solární záření a jeho energii ve vztahu ke konkrétní lokalitě. Jsou tu porovnány skutečné naměřené dlouhodobé hodnoty a jejich vypočtené veličiny s teoretickými hodnotami. Dále jsou shrnuty teor. poznatky z oblasti polov.měničů a mat.aparát potřebný pro pochopení jejich zákl. vlivů na napájecí soustavu.Připojovací a provozní podmínky pro lokální zdroje energie. Obsahem práce je metodika modelování vlivu fotovoltaických systémů na napájecí soustavu.Je zde prezentován počítačový model 20kWp systému, který je nainstelovaný na budově FEL ZČU v Plzni na Borech. Výsledky získané z měření na tomto systému jsou porovnávány se simuacemi provedenými pomocí vytvořeného modelu.
Abstrakt EN: This article describes in the first paragraph measurement and analyses of fundamental quantity to describe solar radiation and his energy in relation to a concrete locality. The real measured values gained during long term measurements are compared with theoretical values. Summary of theoretical knowledge about semiconductor inverters and mathematical apparatus necessary for understanding of their fundamental influence onto supply grid is described deeply in further parts of the article. The connecting and service conditions for local power supplies are defined in this part of the text. The most important part of the work is simulation methodology of large photovoltaic systems influence on supply grid. The computer model of photovoltaic system installed on the faculty building in Bory is pictured in the last paragraphs. Measurement records metered on this system are compared with performances of the created model.
Klíčová slova

Zpět

Patička